Vurdering af terapiområder

Medicinrådet udarbejder regionale behandlingsvejledninger

De fælles regionale behandlingsvejledninger indeholder den sundhedsfaglige vurdering af de lægemidler, der sammenlignes. Vejledningerne er den videnskabelige og kliniske argumentation for:

 • Hvilke lægemidler, der kan anses for at være ligestillede (typisk afgrænset til 1. til 3. linje-behandling)
 • Hvem der skal behandles med lægemidlerne
 • Hvilke kriterier der er for opstart af behandling
 • Hvilke kriterier der er for skift af behandling, herunder skift af lægemiddel hos patienter, der allerede er i behandling
 • Hvordan og hvor ofte man måler effekt og bivirkninger
 • Hvilke kriterier der er for behandlingsophør

Se også:


Nye vurderinger

Alle kan opfordre Medicinrådet til at udarbejde en fælles regional behandlingsvejledning for et terapiområde. Herunder kan du læse mere om kriterier og proces

Kriterier
Ved vurdering og prioritering af indkomne forslag lægger Medicinrådet vægt på følgende kriterier:

 • Terapiområdet er en væsentlig udgiftspost eller er i stærk udgiftsvækst, og det er sandsynligt, at to eller flere lægemidler kan ligestilles
 • Terapiområdets målpopulation kan sandsynligvis præciseres
 • Terapiområdet omfatter nye lægemidler, som forventes ligestillet med eksisterende lægemidler med deraf mulighed for besparelse i lægemiddeludgifter. 
 • Terapiområdet rummer potentiale for øget ensartethed i behandlingen på tværs af regioner
 • Der er offentliggjort væsentlige nye data af betydning for terapiområdet
 • Terapiområdet er af væsentlig samfundsmæssig og/eller sundhedspolitisk betydning

Proces

 1. Forslag kan stilles af alle (f.eks. regionerne, selskaber, patientforeninger, lægemiddelindustrien eller borgere) to gange årligt senest den 28. februar og 31. august. Forslaget skal indsendes ved udfyldelse af dette skema 

 2. Sekretariatet vurderer forslagene og indstiller til Rådet.

 3. På rådsmøderne i maj og november udvælger Medicinrådet terapiområder, hvor der efterfølgende skal udarbejdes en fælles regional behandlingsvejledning. Medicinrådet igangsætter 16-18 behandlingsvejledninger om året.

 4. De udvalgte terapiområder offentliggøres efterfølgende på Medicinrådets hjemmeside sammen med en oversigt over alle indkomne forslag til emner.

 5. I den følgende periode præsenteres Rådet løbende for protokoller til godkendelse.