Behandlingsvejledninger/vurdering af terapiområder

Medicinrådet udarbejder fælles regionale behandlingsvejledninger.

De fælles regionale behandlingsvejledninger opsummerer den sundhedsfaglige vurdering af de lægemidler, der er sammenlignet. I det dokument, der hedder baggrund for behandlingsvejledning, er den videnskabelige og kliniske argumentation beskrevet for et antal kliniske spørgsmål. Det kan eksempelvis være:

 • Hvilke lægemidler der kan anses for at være ligestillede, dvs. lige gode til den relevante patientgruppe
 • Hvilke patienter der kan behandles med lægemidlerne
 • Hvilke kriterier der er for opstart af behandling
 • Hvilke kriterier der er for skift af behandling, herunder skift af lægemiddel hos patienter der allerede er i behandling
 • Hvordan og hvor ofte man måler effekt og bivirkninger
 • Hvilke kriterier der er for stop af behandling

Se også:

Metodehåndbøger

Nye Behandlingsvejledninger

Alle kan opfordre Medicinrådet til at udarbejde en fælles regional behandlingsvejledning for et terapiområde ved at indsende forslag til Rådet. Herunder kan du læse mere om, hvilke kriterier Medicinrådet vurderer de indkomne forslag efter, og hvordan processen foregår:

Kriterier til vurdering af forslag til nye behandlingsvejledninger:
Ved vurdering og prioritering af indkomne forslag lægger Medicinrådet vægt på følgende kriterier:

 • Terapiområdet er en væsentlig udgiftspost eller er i stærk udgiftsvækst, og det er sandsynligt, at to eller flere lægemidler kan ligestilles
 • Terapiområdets målpopulation kan sandsynligvis præciseres
 • Terapiområdet omfatter nye lægemidler, som forventes ligestillet med eksisterende lægemidler med deraf mulighed for besparelse i lægemiddeludgifter 
 • Terapiområdet rummer potentiale for øget ensartethed i behandlingen på tværs af regioner
 • Der er offentliggjort væsentlige nye data af betydning for terapiområdet
 • Terapiområdet er af væsentlig samfundsmæssig og/eller sundhedspolitisk betydning

Sådan foregår udvælgelsen af indkomne forslag:

 1. Forslag kan stilles af alle (f.eks. regionerne, videnskabelige selskaber, patientforeninger, lægemiddelindustrien eller borgere). Så snart der åbnes for forslag, vil man kunne udfylde et skema, som skal sendes til medicinraadet@medicinraadet.dk

 2. Sekretariatet vurderer forslagene og indstiller et forslag til Rådet om, hvilke terapiområder der skal vurderes.

 3. Medicinrådet diskuterer oplægget fra sekretariatet og udvælger de terapiområder, hvor der skal udarbejdes en fælles regional behandlingsvejledning. 

 4. De udvalgte terapiområder offentliggøres efterfølgende på Medicinrådets hjemmeside sammen med en oversigt over alle indkomne forslag til emner.

 5. I den følgende periode godkender Rådet løbende protokoller for de valgte terapiområder. Protokollerne definerer de kliniske spørgsmål, der skal undersøges i en behandlingsvejledning.
 6. Selve arbejdet med at udarbejde en behandlingsvejledning går i gang, når protokollen er godkendt. Litteratursøgning og analyser udføres af sekretariatet og fagudvalget.

 7. Dokumenterne ”Baggrund for behandlingsvejledning” og selve behandlingsvejledningen godkendes af Rådet ca. 6-8 måneder efter protokolgodkendelse.

 8. Efterfølgende udarbejder Medicinrådet en omkostningsanalyse, hvor omkostningerne forbundet med hvert af de eventuelt ligestillede lægemidler bliver sammenlignet.

 9. Amgros afholder udbud.

 10. På baggrund af omkostningsanalysen og priserne fra udbuddet udarbejder Medicinrådet en lægemiddelrekommandation. Her er lægemidlerne angivet i prioriteret rækkefølge. Lægemidlerne prioriteres først efter klinisk værdi. Er der lægemidler som er ligestillet klinisk, prioriteres disse efter totalomkostninger. Lægemiddelrekommandationen anbefaler Regionerne, hvilke lægemidler der er førstevalg, og hvor stor en procentdel af patienterne, der bør behandles med det.