Fagudvalget vedr. Duchennes muskeldystrofi

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende Duchennes muskeldystrofi

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

Formand

 

Indstillet af 

 
         
Charlotte Olesen
Overlæge
    Lægevidenskabelige Selskaber
         

Navn

   

Udpeget af 

 
         
Lise Lotte Bjerregaard
Overlæge
    Region Nordjylland
         
Karen Markussen Linnet
Overlæge, ph.d.
    Region Midtjylland
         
Niels Ove Illum
Specialeansvarlig overlæge
    Region Syddanmark
         
Jens Erik Klint Nielsen
Overlæge
    Region Sjælland
         
Christina Høi-Hansen
Overlæge
    Region Hovedstaden
         
Søren Ulrich
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter  
         
En patient/patientrepræsentant     Danske Patienter
         
Søren Bisgård Johansen
Farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Espen Jimenez Solem
Overlæge, lektor, ph.d.
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi  
         
Suzanne Granhøj Lindquist
Overlæge, ph.d.
    Dansk Selskab for Medicinsk Genetik  
         
Nanna Witting
Overlæge, ph.d.
    Dansk Neurologisk Selskab  
         
Anette Torvin Møller
Overlæge, ph.d.
    Dansk Neurologisk Selskab  
         
Anne Helene Spannow
Afdelingslæge, ph.d.
    Dansk Pædiatrisk Selskab  
         
Bjarne Møller-Madsen
Professor, dr.med., overlæge
    Dansk Ortopædisk Selskab  
         
Ulla Werlauff
Fysioterapeut, ph.d., leder af UC
    Rehabiliteringscenter for Muskelsvind  
         
Heidi Aagaard
Direktør, cheflæge
    Rehabiliteringscenter for Muskelsvind
       

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Anette Pultera Nielsen
apn@medicinraadet.dk