Fagudvalget vedr. inflammatoriske tarmsygdomme

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende inflammatoriske tarmsygdomme

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Fagudvalgets sammensætning

Forvaltningslovens § 3, stk. 2, har været anvendt i forbindelse med udpegning af medlemmer til dette fagudvalg. Læs mere her

Formand

 

Indstillet af

 
         
Jens Kjeldsen
Overlæge, professor, ph.d.
    Lægevidenskabelige Selskaber
Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Jan Fallingborg
Ledende overlæge, dr.med.
    Region Nordjylland
         
Jens Frederik Dahlerup
Specialeansvarlig overlæge, lektor, dr. med.
    Region Midtjylland  
         
Ove B. Schaffalitzky de Muckadell
Professor, overlæge, dr.med.
    Region Syddanmark
         
Lars Kristian Munck
Overlæge, dr.med.
    Region Sjælland
         
Inge Nordgaard-Lassen
Spec.ansvarlig overlæge, dr.med.
    Region Hovedstaden
         
Charlotte Nielsen
Patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter
         
Thomas Loof Hedegaard
Cand.pharm., farmaceut
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Jesper Hallas
Professor, overlæge
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
       
Lilli Lundby
Overlæge, ph.d.
    Inviteret af formanden
       
Niels Qvist
Professor, overlæge, dr.med.
    Inviteret af formanden
       
Anders Pærregaard
Overlæge, dr.med.
    Inviteret af formanden
       


Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Ilse Linde
ili@medicinraadet.dk