Gå til hovedindholdet

Fire anbefalinger, to tillæg til en behandlingsvejledning og en godkendt protokol

Efter det 63. rådsmøde kommer Rådet med fire nye anbefalinger, to tillæg til en behandlingsvejledning en godkendt protokol.

16. december 2021

Anbefalinger

Medicinrådets anbefaling vedrørende dostarlimab til behandling af dMMR/MSI-high kræft i livmoderslimhinden  

Medicinrådet anbefaler ikke dostarlimab til patienter med tilbagefald af kræft i livmoderslimhinden efter tidligere behandling med platinbaseret kemoterapi.

For patienter, der får tilbagefald mere end 6 måneder efter behandling med platinbaseret kemoterapi, er det ikke sandsynliggjort, at dostarlimab er mere effektivt end genbehandling med platinbaseret kemoterapi. Dog er dostarlimab mindre bivirkningstungt end platinbaseret kemoterapi.

For patienter, der får tilbagefald mindre end 6 måneder efter sidste behandling med platinbaseret kemoterapi, vurderer Medicinrådet, at dostarlimab sandsynligvis er mere effektivt og mindre bivirkningstungt end den behandling, patienterne modtager i dag. Dostarlimab er undersøgt i ét mindre ukontrolleret studie med kort opfølgningstid. Derfor er datagrundlaget så usikkert, at Medicinrådet ikke kan vurdere, hvor stor en eventuel klinisk effekt er.

Dostarlimab er meget dyrere end de behandlinger, patienterne modtager i dag. Medicinrådet vurderer derfor, at omkostningerne er for høje i forhold til usikkerheden om værdien for patienterne.

Læs anbefalingen her

Medicinrådets anbefaling vedr. olaparib til behandling af BRCA-muteret metastatisk kastrationsresistent prostatakræft 

Medicinrådet anbefaler olaparib til behandling af de patienter med BRCA1/2-muteret metastatisk kastrationsresistent prostatakræft, som har performance status 0-1 og ikke har andre behandlingsmuligheder.

Medicinrådet vurderer, at behandling med olaparib kan forbedre overlevelsen, og derfor er en bedre behandling end best supportive care (BSC), også selvom der er flere bivirkninger. Derfor vurderer Medicinrådet, at omkostningerne til behandlingen er rimelige set i forhold til den forventede effekt.

Medicinrådet anbefaler ikke olaparib til behandling af patienter med BRCA1/2-muteret metastatisk kastrationsresistent prostatakræft, der har tilbagefald efter behandling med enten enzalutamid/abirateron eller enzalutamid/abirateron og docetaxel.

Medicinrådet vurderer, at behandling med olaparib kan betyde, at flere patienter lever nogle måneder længere, end hvis de behandles med docetaxel eller cabazitaxel. Effekten af olaparib er dog ikke tilstrækkeligt dokumenteret, idet sammenligningen med de nuværende standardbehandlinger er forbundet med stor usikkerhed. Medicinrådet vurderer derfor, at der ikke er et rimeligt forhold mellem omkostningerne og usikkerheden om den dokumenterede værdi for patienterne. 

Læs anbefalingen her

Medicinrådets anbefaling vedrørende avelumab til behandling af metastatisk Merkelcellekarcinom (mMCC) 

Medicinrådet anbefaler avelumab til patienter med hudkræftsygdommen metastatisk Merkelcellekarcinom.

Data tyder på, at patienterne lever længere, når de behandles med avelumab fremfor kemoterapi. Samtidig tyder data på, at bivirkningerne ved avelumab er mindre belastende. Datagrundlaget er dog meget usikkert, da avelumab er undersøgt i et ukontrolleret studie og ikke er sammenlignet direkte med den behandling, patienterne får i dag.

Samtidig vurderer Medicinrådet, at sundhedsvæsenets omkostninger til avelumab vil være rimelige i forhold til effekten.

Læs anbefalingen her

Medicinrådets anbefaling vedrørende ocrelizumab som mulig standardbehandling til subgrupper af patienter med primær progressiv multipel sklerose 

Medicinrådet anbefaler ocrelizumab som mulig standardbehandling til voksne patienter i alderen 45 år
eller yngre med primær progressiv multipel sklerose (PPMS). Sygdomsvarighed må være maks. 10 år for
patienter med EDSS-score mellem 3-5 og maks. 15 år for patienter med EDSS-score mellem 5-6,5.
Medicinrådet vurderer, at der for denne population er et rimeligt forhold mellem den kliniske merværdi og
de omkostninger, ocrelizumab forventes at have.

Læs anbefalingen her.

Tillæg til behandlingsvejledning

Tillæg til Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft – Direkte indplacering af cemiplimab til patienter med PD-L1-ekspression ≥ 50 %, version 1.0

Læs mere her.

Tillæg til Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft – Anvendelse og klinisk sammenligningsgrundlag vedr. lægemidler til patienter med uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft og PD-L1-ekspression ≥ 50 %, version 1.0

Læs mere her.

Protokol

Medicinrådet har godkendt protokollen for behandlingsvejledningen til spinal muskelatrofi

Læs mere her.

OBS: Lægemiddelvirksomheder har mulighed for at indsende litteratur i den angivne tidsperiode.
17. december 2021 til den 10. januar 2022.

Invitation til indsendelse af litteratur til behandlingsvejledning vedr. spinal muskelatrofi

Skema til indsendelse af litteratur til behandlingsvejledning vedr. spinal muskelatrofi