Gå til hovedindholdet

Fire anbefalinger og tre opdaterede lægemiddelrekommandationer

Efter det 61. rådsmøde kommer Rådet med fire nye anbefalinger og tre opdaterede lægemiddelrekommandationer.

28. oktober 2021

Anbefalinger

Medicinrådets anbefaling vedr. inclisiran til primær hyperkolesterolæmi eller kombineret dyslipidæmi 

Medicinrådet anbefaler ikke inclisiran som mulig standardbehandling til voksne patienter med primær hyperkolesterolæmi (heterozygot familiær og ikke-familiær) eller kombineret dyslipidæmi. Begge er sygdomme med forhøjede niveauer af fedtstoffer i blodet.

Medicinrådet vurderer, at inclisiran er lige så effektiv som alirocumab og evolocumab til at sænke LDL-kolesterol i blodbanen. Alirocumab og evolocumab er de nuværende behandlingsmuligheder. Medicinrådet vurderer ligeledes, at patienterne hverken får værre eller flere bivirkninger ved behandling med inclisiran. Men Medicinrådet mener ikke, at behandlingen kan ligestilles med alirocumab og evolocumab, fordi der endnu ikke er data for, at patienterne får reduceret deres risiko for kardiovaskulære hændelser, herunder fx blodprop i hjertet, ved behandling med inclisiran.

Inclisiran er dyrere end de nuværende behandlingsmuligheder og derfor vurderer Medicinrådet, at forholdet mellem lægemidlets effekt og sundhedsvæsnets omkostninger til behandlingen ikke er rimeligt.

Medicinrådet har truffet sin beslutning på baggrund af en pris på inclisiran, som er forhandlet (SAIP) mellem lægemiddelvirksomheden og Amgros. Her er givet en rabat i forhold til den officielle listepris (AIP).

Læs mere her

Medicinrådets anbefaling vedr. risdiplam til behandling af spinal muskelatrofi 

Medicinrådet anbefaler risdiplam til patienter med muskelsvindsygdommen spinal muskelatrofi (SMA) type 1, som ikke er i vedvarende ventilationsbehandling mere end 16 timer i døgnet. Medicinrådet anbefaler også risdiplam til patienter med SMA type 2 og 3, som er under 6 år, når de påbegynder behandlingen.

Medicinrådet anbefaler risdiplam til SMA type 1 og 2, fordi risdiplam er en lige så god behandling som nusinersen. Samtidig er omkostningerne til risdiplam lavere. Anbefalingen gælder også børn med SMA type 3, fordi det er dokumenteret, at risdiplam har effekt, hvis de påbegynder behandlingen, inden de er 6 år.

Risdiplam er en mikstur, som patienten kan indtage derhjemme, mens nusinersen indsprøjtes i rygmarvskanalen. Da risdiplam både har fordele for patienterne, og omkostningerne er lavere, anbefaler Medicinrådet, at patienter, som er i nusinersen-behandling kan skifte til behandling med risdiplam.

Medicinrådet anbefaler ikke at risdiplam kombineres med andre lægemidler mod SMA, da der aktuelt ikke er dokumentation for bedre effekt ved at kombinere flere behandlinger.

Læs anbefalingen her

Medicinrådets anbefaling vedrørende trifluridin/tipiracil til behandling af voksne patienter med metastatisk kræft i mavesæk og mavemund (adenokarcinom) efter mindst to tidligere behandlinger for fremskreden sygdom

Medicinrådet anbefaler ikke trifluridin/tipiracil til behandling af voksne patienter med metastatisk kræft i mavesæk og mavemund (adenokarcinom) efter mindst to tidligere behandlinger for fremskreden sygdom. 

Medicinrådet anbefaler ikke trifluridin/tipiracil, fordi lægemidlet kun har en marginal bedre effekt og flere bivirkninger end lindrende behandling (best supportive care), som man bruger i dag. Derfor vurderer Medicinrådet, at sundhedsvæsenets omkostninger til behandlingen er for høje i forhold til den effekt, der opnås.

Læs anbefalingen her

Medicinrådets anbefaling vedrørende trastuzumab deruxtecan til behandling af metastatisk HER2+ brystkræft

Medicinrådet anbefaler ikke trastuzumab deruxtecan (T-DXd) til patienter med metastatisk HER2+ brystkræft, som har haft tilbagefald efter to behandlinger rettet mod brystkræfttypen HER2.

Medicinrådet vurderer, at T-DXd formentlig er et virksomt stof hos patienter, der allerede er blevet behandlet med Trastuzumabemtansin (T-DM1). Medicinrådet kan dog ikke på det foreliggende, spinkle datagrundlag vurdere, om - og i givet fald hvor meget – T-DXd er bedre end den behandling patienterne får i dag. Samtidig er behandlingen dyrere end den nuværende standardbehandling.

Medicinrådet vurderer derfor, at omkostningerne til lægemidlet er for høje i forhold til den usikre merværdi for patienterne.

Læs anbefalingen her

 

Opdaterede lægemiddelrekommandationer 

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for anvendelse af granulocytstimulerende vækstfaktor (G-CSF) ved mobilisering af stamceller til perifært blod, version 2.5.

Læs mere her

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for anvendelse af granulocytkolonistimulerende vækstfaktor (G-CSF) ved primær og sekundær neutropeni (ikke kemoterapi-induceret), version 2.5

Læs mere her

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for anvendelse af granulocytkolonistimulerende vækstfaktor (G-CSF) m.h.p. profylaktisk reduktion i varighed af neutropeni i forbindelse med konventionel kemoterapi ved non-myeloid hæmatologisk sygdom og solide tumorer hos voksne, version 2.5

Læs mere her.