Gå til hovedindholdet

Seks anbefalinger, et klinisk sammenligningsgrundlag og en omkostningsanalyse

Efter det 57. rådsmøde kommer Rådet med seks nye anbefalinger, et klinisk sammenligningsgrundlag og en omkostningsanalyse.

26. maj 2021

Anbefalinger

Medicinrådets anbefaling vedrørende baricitinib til behandling af moderat til svær atopisk eksem hos voksne (≥ 18 år)

Medicinrådet anbefaler baricitinib til voksne patienter med moderat til svær atopisk eksem efter mindst en tidligere systemisk behandling fordi:

  • Medicinrådet vurderer, at effekt og sikkerhed ved baricitinib er sammenlignelig med dupilumab, som er det lægemiddel, der anvendes i dag.
  • Medicinrådet vurderer, at sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet vil være rimelige.

Læs anbefalingen her

Medicinrådets anbefaling vedrørende ixekizumab til behandling af rygsøjlegigt.

Medicinrådet anbefaler ixekizumab til behandling af biologisk behandlingsnaive patienter med ankyloserende spondylitis (AS) og non radiografisk aksial spondylartrit (nr-axSpA), som er to former for rygsøjlegigt.

Medicinrådet finder det sandsynligt, at effekten og bivirkningerne af ixekizumab er sammenlignelig med adalimumab. Det er det lægemiddel, patienterne bliver behandlet med i dag. Medicinrådet har altså vurderet, at ixekizumab og adalimumab foreløbigt kan betragtes som ligestillede, og anbefaler regionerne at benytte det lægemiddel, der er forbundet med de laveste omkostninger.

Læs anbefalingen her

Medicinrådets anbefaling vedrørende onasemnogene abeparvovec til behandling af spinal muskelatrofi 

Medicinrådet anbefaler onasemnogene abeparvovec til spædbørn med spinal muskelatrofi, fordi Medicinrådet vurderer, at behandlingen samlet set er lige så god som nusinersen, som er den behandling, patienterne får i dag.

Onasemnogene abeparvovec gives kun en eneste gang, mens nusinersen gives vedvarende hver 4. måned. Det betyder, at omkostningerne per patient til de to behandlinger udlignes efter en årrække. Med de nuværende forudsætninger er denne periode mellem 8 og 15 år, men der er en betydelig usikkerhed.

Anbefalingen omfatter spædbørn med SMA type 1, der får behandlingen, inden de bliver seks måneder, og ikke er i permanent ventilationsbehandling i mere end 16 timer/døgn. Anbefalingen omfatter også spædbørn, der er født med sygdommen, men endnu ikke har haft symptomer.

Børn ældre end seks måneder er oftest allerede velbehandlet med nusinersen. Skift til onasemnogene abeparvovec kan overvejes i særlige tilfælde, f.eks. hvis barnet har bivirkninger eller komplikationer forbundet med administrationen af nusinersen, og forudsat at barnet vejer under 13,5 kg, ikke er udtalt muskelsvækket og kan trække vejret selv.

Medicinrådet anbefaler ikke, at man kombinerer nusinersen og onasemnogene abeparvovec (dvs. tillægger nusinersen efter onasemnogene abeparvovec eller fortsætter med nusinersen efter onasemnogene abeparvovec).

Datagrundlaget for onasemnogene abeparvovec er sparsomt. Der er stor usikkerhed om langtidseffekten, og Medicinrådet er fortsat bekymret for alvorlige bivirkninger. Derfor beder Medicinrådet ansøger om at fremsende data fra de igangværende opfølgningsstudier senest om to år. Medicinrådet anmoder herudover de behandlende læger om at opsamle information om de danske patienter, der starter behandling med onasemnogene abeparvovec.

Læs anbefalingen her

Medicinrådets anbefaling vedrørende enzalutamid til behandling af højrisiko ikke-metastaserende kastrationsresistent prostatakræft

Medicinrådet anbefaler enzalutamid i kombination med androgen deprivationsterapi (ADT) til patienter med højrisiko ikke metastaserende kastrationsresistent prostatakræft som mulig standardbehandling, fordi behandlingen betyder, at patienterne lever længere end med behandling med ADT alene, og bivirkningerne er acceptable.

Samtidig vurderer Medicinrådet, at sundhedsvæsenets omkostninger til enzalutamid vil være rimelige i forhold til lægemidlets effekt.

Medicinrådet har i anbefalingen også lagt vægt på, at effekt, bivirkninger og pris er sammenlignelige med apalutamid og darolutamid, som Medicinrådet i hhv. januar og marts 2021 anbefalede til samme patientgruppe.

Læs anbefalingen her

Medicinrådets anbefaling vedrørende filgotinib til behandling af kronisk leddegigt

Medicinrådet anbefaler ikke filgotinib til patienter med moderat til svær kronisk leddegigt, fordi lægemidlet potentielt udsætter patienterne for øget risiko for bivirkninger sammenlignet med nuværende standardbehandling og andre lægemidler med samme virkningsmekanisme. Samtidig har filgotinib ikke bedre effekt end den behandling, patienterne får i dag.

På grund af bivirkningsprofilen kan Medicinrådet ikke anbefale filgotinib som mulig standardbehandling uanset pris.

Læs anbefalingen her

Medicinrådets anbefaling vedrørende pegvaliase til behandling af fenylketonuri

Medicinrådet anbefaler ikke pegvaliase til patienter fra 16 år med fenylketonuri. Medicinrådet anbefaler ikke pegvaliase, fordi:

  • data ikke er gode nok til, at Medicinrådet kan udtale sig sikkert om lægemidlet. Pegvaliase ser ud til at være en bedre behandling end den behandling, man anvender i dag, men der er også væsentlige bivirkninger. Medicinrådet finder, at prisen er for høj set i forhold til usikkerheden om den dokumenterede effekt.

Læs anbefalingen her

Klinisk sammenligningsgrundlag

Medicinrådets kliniske sammenligningsgrundlag af lægemidler til behandling af højrisiko ikke-metastaserende kastrationsresistent prostatakræft 

Læs det kliniske sammenligningsgrundlag under Apalutamid, Darolutamid og Enzalutamid

Omkostningsanalyse

Medicinrådets omkostningsanalyse vedrørende ligestillede biologiske og målrettede syntetiske lægemidler til behandling af colitis ulcerosa og Crohns sygdom

Læs mere her