Gå til hovedindholdet

Ni anbefalinger, en behandlingsvejledning og fire opdaterede lægemiddelrekommandationer

Efter det 58. rådsmøde kommer Rådet med ni nye anbefalinger, en behandlingsvejledning og fire opdaterede lægemiddelrekommandationer.

23. juni 2021

Anbefalinger

Medicinrådets anbefaling vedrørende avelumab til vedligeholdelsesbehandling af urotelialkræft

Medicinrådet anbefaler avelumab som vedligeholdelsesbehandling til patienter med fremskreden (lokalavanceret eller metastatisk) urotelialkræft, fordi behandlingen medfører, at patienterne lever længere, end hvis de ikke får behandling. samtidig ser bivirkningerne ved behandlingen ikke ud til at forringe patienternes livskvalitet. på den baggrund er forholdet mellem effekt og sundhedsvæsenets omkostninger til avelumab rimelige.

Anbefalingen omfatter patienter, som er i god almen tilstand (performancestatus 0-1), hvor kræftsygdommen ikke er forværret, efter de er behandlet med kemoterapi.

Medicinrådet anbefaler ikke avelumab til patienter, som ikke tåler cisplatin og derfor får immunterapi i 1. linje. det er ikke dokumenteret, at kemoterapi og avelumab er bedre end immunterapi alene.

Læs anbefalingen her

Medicinrådets anbefaling vedr. atezolizumab i kombination med bevacizumab til behandling af hepatocellulært karcinom (HCC) 

Medicinrådet anbefaler atezolizumab i kombination med bevacizumab som mulig standardbehandling i første linje til patienter med hepatocellulært karcinom. Behandlingen medfører, at patienterne lever længere, uden at de får flere eller værre bivirkninger eller at deres livskvalitet forringes.

Samtidig vurderer Medicinrådet, at sundhedsvæsenets omkostninger til atezolizumab i kombination med bevacizumab vil være rimelige i forhold til effekten af kombinationsbehandlingen.

Læs anbefalingen her

Medicinrådets anbefaling vedrørende niraparib til 1. linje vedligeholdelsesbehandling af avanceret high-grade kræft i æggestokkene, æggelederne eller primær kræft i bughinden 

Medicinrådet anbefaler niraparib til patienter med kræft i æggestokkene med BRCA-mutation eller homolog rekombinationsdefekt (HRD-positive patienter).

Medicinrådet anbefaler niraparib til disse patienter, fordi behandlingen forlænger den tid, der går, før patienternes kræftsygdom forværres. For de HRD-positive patienter er behandlingen samlet set mere effektiv end de nuværende behandlinger.

Anbefalingen gælder både for nydiagnosticerede patienter og patienter med tilbagefald, som ikke tidligere er behandlet med et lignende lægemiddel, og hvis sygdom er platinfølsom.

For disse patienter vurderer Medicinrådet, at sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet vil være rimelige i forhold til effekten.

Medicinrådet anbefaler ikke niraparib til patienter med kræft i æggestokkene, som ikke har BRCA-mutation og er HRD-negative.

Medicinrådet anbefaler ikke niraparib til disse patienter, fordi behandlingen ikke forlænger den tid, der går, før patienternes kræftsygdom forværres væsentligt, og fordi der er bivirkninger ved behandlingen.

Læs anbefalingen her

Medicinrådets anbefaling vedrørende olaparib i kombination med bevacizumab til 1. linje vedligeholdelsesbehandling af avanceret high-grade kræft i æggestokkene, æggelederne eller primær kræft i bughinden med homolog rekombinationsdefekt 

Medicinrådet anbefaler ikke Olaparib i kombination med bevacizumab til 1. linje vedligeholdelsesbehandling af kræft i æggestokkene, uagtet om patienterne har BRCA-mutation eller homolog rekombinationsdefekt (HRD-positive).

For patienter med BRCA-mutation har kombinationsbehandlingen samlet set ikke bedre effekt og er samtidig forbundet med flere bivirkninger end behandling med olaparib alene, som er den behandling, patienterne får i dag.

For patienter uden BRCA-mutation, som er HRD-positive, kan kombinationsbehandlingen forlænge perioden, før patienternes kræftsygdom forværres, men prisen er for høj.

Læs anbefalingen her

Medicinrådets anbefaling vedrørende eculizumab til behandling af neuromyelitis optica spektrum sygdom (NMOSD)

Medicinrådet anbefaler ikke eculizumab til patienter med den kroniske neurologiske sygdom neuromyelitis optica spektrum sygdom (nmosd). Medicinrådet finder, at datagrundlaget er usikkert, og at det ikke er dokumenteret, at behandlingen forsinker udviklingen af sygdommen. Desuden bekymrer det medicinrådet, at eculizumab giver patienterne en øget risiko for infektioner. Prisen på lægemidlet er meget høj.

Medicinrådet vurderer, at prisen er urimeligt høj set i lyset af usikkerheden om effekten.

Læs anbefalingen her

Medicinrådets anbefaling vedrørende larotrectinib til behandling af NTRK-fusion-positiv kræft 

Medicinrådet anbefaler ikke Larotrectinib til patienter med NTRK-fusion-positiv kræft.

Medicinrådet finder det sandsynligt, at larotrectinib har en effekt på overlevelsen hos børn (under 18 år) med NTRK-fusion-positiv kræft. Dog er den tilbudte pris for høj. Derfor kan Medicinrådet ikke på det nuværende grundlag anbefale larotrectinib til børn.

Medicinrådet anbefaler ikke larotrectinib til voksne med NTRK-fusion-positiv kræft, fordi datagrundlaget er meget sparsomt og ikke godt nok til, at Medicinrådet kan udtale sig sikkert om lægemidlet. På den baggrund finder Medicinrådet, at omkostningerne forbundet med at indføre larotrectinib som standardbehandling er for høje, da effekten er for usikker i forhold til prisen.

Læs anbefalingen her

Medicinrådets anbefaling vedrørende andexanet alfa til behandling af patienter, som modtager direkte faktor Xa-hæmmer og har livstruende eller ukontrolleret blødning 

Medicinrådet anbefaler ikke andexanet alfa til behandling af patienter, som modtager direkte faktor Xa-hæmmer og har livstruende eller ukontrolleret blødning, fordi data ikke er gode nok til, at Medicinrådet kan udtale sig sikkert om lægemidlets effekt. Medicinrådet lægger desuden vægt på udfordringer med den praktiske håndtering af behandlingen og risikoen for bivirkninger i form af bl.a. blodpropper.

Læs anbefalingen her

Medicinrådets anbefaling vedr. daratumumab i kombination med bortezomib, melphalan og prednison til patienter med nydiagnosticeret til knoglemarvskræft 

Medicinrådet anbefaler daratumumab i kombination med bortezomib, melphalan og prednison til nydiagnosticerede patienter med knoglemarvskræft, som ikke er egnede til højdosiskemoterapi med stamcellestøtte.

Medicinrådet finder, at omkostningerne til behandlingen er for høje i forhold til behandlingens effekt i denne patientgruppe. Der er dog givet en rabat på daratumumab, som også gælder de øvrige patienter. Det medfører en samlet besparelse inden for behandlingen af knoglemarvskræft, som Medicinrådet har lagt vægt på i sin anbefaling.

Læs anbefalingen her

Medicinrådets anbefaling vedrørende dupilumab til svær atopisk eksem hos børn (6-11 år)  

Medicinrådet anbefaler dupilumab til svær atopisk eksem hos børn (6-11 år), fordi dupilumab samlet set er bedre end ingen behandling. Medicinrådet opfordrer til, at der gives mindst én systemisk behandling før dupilumab, fordi der er størst erfaring med de nuværende systemiske behandlinger, og desuden følger behandlingspraksis hos patienter ≥ 12 år.

Medicinrådet vurderer samtidig, at sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet vil være rimelige.

Læs anbefalingen her

Behandlingsvejledning 

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende immunglobuliner til behandling af kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (CIDP) 

Læs mere her

Opdaterede lægemiddelrekommandationer 

Medicinrådets lægemiddelrekommandation inkl. behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft, version 1.5

Læs mere her

Medicinrådets lægemiddelrekommandation vedrørende lægemidler til kronisk migræne, version 1.0

Læs mere her

Medicinrådets lægemiddelrekommandation inkl. behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til attakvis multipel sklerose, version 1.3

Læs mere her

Lægemiddelrekommandation for anti-HER2 behandling af brystkræft - version 3.2

Læs mere her