Gå til hovedindholdet

Fem anbefalinger, to lægemiddelrekommandationer, en protokol og et tillæg til en behandlingsvejledning

Medicinrådet har behandlet en række sager skriftligt. Find dem alle nedenfor.

25. juni 2020

Anbefalinger

C1-esteraseinhibitor

Medicinrådet anbefaler ikke subkutan C1-esteraseinhibitor til forebyggende behandling hos patienter med arveligt angioødem.

Vi anbefaler ikke subkutan C1-esteraseinhibitor, fordi sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet vil være urimeligt høje, hvis vi anbefaler det. Også selvom lægemidlet har en merværdi af ukendt størrelse og altså sandsynligvis er bedre for patienterne end den intravenøse behandling, som anvendes i dag.

Læs anbefalingen her.


talazoparib

Medicinrådet anbefaler ikke talazoparib til patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk HER2- brystkræft med BRCA1/2-mutation, dvs. til patienter med henholdsvis ER+/HER2- brystkræft eller triple-negativ brystkræft.

Vi anbefaler ikke talazoparib, fordi sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet vil være urimeligt
høje, hvis vi anbefaler det. Effekten af talazoparib kan ikke kategoriseres, hvilket betyder, at data ikke er gode nok til, at vi kan udtale os sikkert om lægemidlet. Vi vurderer dog, at talazoparib ikke har dårligere effekt end kemoterapi, og at talazoparib tolereres bedre end kemoterapi. Meromkostningerne ved talazoparib er dog betydelige set i lyset af usikkerhederne forbundet med lægemidlets værdi for patienterne.

Læs anbefalingen her.

lorlatinib

Medicinrådet anbefaler ikke lorlatinib til patienter med uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft og Anaplastisk Lymfom Kinase (ALK)-translokation (også kaldet ALK-positive).

Vi anbefaler ikke lorlatinib som andenlinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft, da sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet vil være urimeligt høje, set i lyset af usikkerhederne omkring effekten og bivirkningerne.

Vi anbefaler ikke lorlatinib som tredjelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft, da sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet vil være urimeligt høje, set i lyset af usikkerhederne omkring effekten og bivirkningerne.

Værdien af lægemidlet kan samlet set ikke kategoriseres. Datagrundlaget er forbundet med væsentlig usikkerhed. Rådet finder det ikke sandsynliggjort, at lorlatinib er bedre end nuværende standardbehandling, som er platinbaseret kemoterapi.

Læs anbefalingen her. 

pembrolizumab

Medicinrådet anbefaler pembrolizumab som førstelinje systemisk palliativ behandling til patienter med recidiverende eller metastatisk planocellulær hoved-halskræft, hvis tumorer udtrykker PD-L1 med CPS ≥ 1.
Vi anbefaler pembrolizumab, både som monoterapi og i kombination med platin og 5-FU, fordi begge behandlinger samlet set:

  • giver en moderat merværdi sammenlignet med standardbehandling (platin + 5-FU + cetuximab). Det betyder, at pembrolizumab er bedre for patienterne end den ene af de behandlinger, man bruger i dag (platin + 5-FU + cetuximab).
  • ikke kan kategoriseres sammenlignet med standardbehandling (paclitaxel + capecitabin). Det betyder, at data ikke er gode nok til, at vi kan udtale os sikkert om sammenligningen. Vi vurderer dog, at pembrolizumab ser ud til at have en bedre effekt på overlevelse, samt at pembrolizumab som monoterapi har en bedre sikkerhedsprofil end den anden af de behandlinger, man bruger i dag (paclitaxel + capecitabin).
  • har rimelige omkostninger for sundhedsvæsenet.


Der er dog følgende bemærkninger til anbefalingen:

  • De fleste patienter bør tilbydes pembrolizumab monoterapi, som giver færre bivirkninger end kombinationsbehandlingen. Derfor har pembrolizumab monoterapi en merværdi af ukendt størrelse sammenlignet med pembrolizumab i kombination med platin og 5-FU. Det betyder, at monoterapi er bedre for patienterne end kombinationsterapi, men det står ikke klart hvor meget bedre.
  • Dog vil der for patienter med stor tumorbyrde/hurtig sygdomsprogression og god almentilstand være grund til at overveje behandling med kombinationsterapi fremfor monoterapi, selv om det indebærer flere bivirkninger. Dette skyldes, at det ser ud til, at effekten af kombinationsbehandlingen indsætter hurtigere end ved monoterapi.

Vi anbefaler, at pembrolizumab gives i vægtbaseret dosering.

Læs anbefalingen her.

trastuzumab

Medicinrådet anbefaler trastuzumab emtansin (T-DM1) til patienter med tidlig HER2+ brystkræft, som ikke opnår komplet respons på neoadjuverende behandling. Denne patientgruppe udgør ca. 50 % af patienter med tidlig HER2+ brystkræft i dansk klinisk praksis.

Vi anbefaler T-DM1, fordi det samlet set har lille merværdi. Det betyder, at det er lidt bedre for patienterne end den behandling, man bruger i dag. Samtidig vil sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet være rimelige.

Læs anbefalingen her.


Behandlingsvejledninger

Tillæg til Medicinrådets behandlingsvejledning for kronisk leddegigt vedr. subkutan infliximab og tofacitinib – vers. 2.0

Læs mere her.

 

Protokol:

Medicinrådet har godkendt protokollen for behandlingsvejledningen til kronisk leverbetændelse.

Læs mere her.

OBS.

Lægemiddelvirksomheder har mulighed for at bidrage med litteratur i den angivne tidsperiode

 

Lægemiddelrekommandationer

Brystkræft

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende CDK4/6-hæmmere til ER+/HER2- lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft - vers. 1.0

Læs rekommandationen her.

 

Modermærkekræft

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedr. lægemidler til adjuverende behandling af modermærkekræft - vers. 1.0

Læs rekommandationen her.