Gå til hovedindholdet

Pembrolizumab (Keytruda)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: MSD Danmark ApS
ATC-kode: L01XC18
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Hoved- og halskræft
Anvendelse:  Hoved- og halskræft, førstelinjebehandling
Fagudvalg:  Hoved- og halskræft
Sidst opdateret: 25. juni 2020

Anbefaling

Godkendt den 25. juni 2020

Medicinrådets anbefaling vedrørende pembrolizumab som førstelinjebehandling af recidiverende eller metastatisk planocellulær hoved-halskræft

Medicinrådet anbefaler pembrolizumab som førstelinje systemisk palliativ behandling til patienter med recidiverende eller metastatisk planocellulær hoved-halskræft, hvis tumorer udtrykker PD-L1 med CPS ≥ 1.

Vi anbefaler pembrolizumab, både som monoterapi og i kombination med platin og 5-FU, fordi begge behandlinger samlet set:
- giver en moderat merværdi sammenlignet med standardbehandling (platin + 5-FU + cetuximab). Det betyder, at pembrolizumab er bedre for patienterne end den ene af de behandlinger, man bruger i dag (platin + 5-FU + cetuximab).
- ikke kan kategoriseres sammenlignet med standardbehandling (paclitaxel + capecitabin). Det betyder, at data ikke er gode nok til, at vi kan udtale os sikkert om sammenligningen. Vi vurderer dog, at pembrolizumab ser ud til at have en bedre effekt på overlevelse, samt at pembrolizumab som monoterapi har en bedre sikkerhedsprofil end den anden af de behandlinger, man bruger i dag (paclitaxel + capecitabin).
- har rimelige omkostninger for sundhedsvæsenet.

Der er dog følgende bemærkninger til anbefalingen:
- De fleste patienter bør tilbydes pembrolizumab monoterapi, som giver færre bivirkninger end kombinationsbehandlingen. Derfor har pembrolizumab monoterapi en merværdi af ukendt størrelse sammenlignet med pembrolizumab i kombination med platin og 5-FU. Det betyder, at monoterapi er bedre for patienterne end kombinationsterapi, men det står ikke klart hvor meget bedre.
- Dog vil der for patienter med stor tumorbyrde/hurtig sygdomsprogression og god almentilstand være grund til at overveje behandling med kombinationsterapi fremfor monoterapi, selv om det indebærer flere bivirkninger. Dette skyldes, at det ser ud til, at effekten af kombinationsbehandlingen indsætter hurtigere end ved monoterapi.

Vi anbefaler, at pembrolizumab gives i vægtbaseret dosering.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
22. marts 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
22. marts - 1. november 2019. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
2. marts 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
2. marts - 19. maj 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
30. april - 19. maj 2020. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
19. maj 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
2. marts - 25. juni 2020. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
19. maj 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
25. juni 2020. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
2. marts - 25. juni 2020. 

Medicinrådet har brugt 16 uger og 3 dage på sit arbejde med pembrolizumab til patienter med recidiverende eller metastatisk planocellulær hoved-halskræft.