Gå til hovedindholdet

Tre nye anbefalinger og en protokol

Efter det 64. rådsmøde kommer Rådet med tre nye anbefalinger og en godkendt protokol.

27. januar 2022

Anbefalinger

Ofatumumab til behandling af attakvis multipel sklerose

Medicinrådet anbefaler ofatumumab til patienter med attakvis multipel sklerose og høj sygdomsaktivitet.

Medicinrådet vurderer, at forholdet mellem effekt og bivirkninger svarer til andre lægemidler, der anvendes til behandling af patienter med høj sygdomsaktivitet. Samtidig er omkostningerne forbundet med behandlingen lavere end til ocrelizumab, der er et af de lægemidler, patienter med høj sygdomsaktivitet får i dag. På den baggrund vurderer Medicinrådet, at omkostningerne til ofatumumab er rimelige i forhold til lægemidlets effekt.

Indtil Medicinrådet har opdateret sin behandlingsvejledning og udarbejdet en lægemiddelrekommandation for lægemidler til behandling af attakvis multipel sklerose, anbefaler Medicinrådet, at regionerne bruger det lægemiddel, som har de laveste omkostninger.

Medicinrådet anbefaler ikke ofatumumab til patienter med attakvis multipel sklerose og gennemsnitlig sygdomsaktivitet, fordi der er risiko for langsigtede eller alvorlige bivirkninger, deriblandt alvorlige infektioner. Derfor vurderer Medicinrådet, at der er usikkerhed om forholdet mellem effekt og risiko for bivirkninger for disse patienter.

Læs anbefalingen her


Daratumumab i komb. med bortezomib, thalidomid og dexamethason til behandling af knoglemarvskræft

Medicinrådet anbefaler ikke daratumumab i kombination med bortezomib, thalidomid og dexamethason (DaraBorThalDex) som induktionsbehandling til nydiagnos­ticerede patienter med knoglemarvskræft, som er egnede til højdosis kemoterapi med stamcellestøtte.

Medicinrådet vurderer, at der ikke er dokumenterede forskelle i patienternes overlevelse og livskvalitet ved behandling med DaraBorThalDex og den nuværende standardbehandling BorLenDex. Der er ikke dokumenteret betydende forskelle i bivirkningerne ved de to behandlinger.

Samtidig er behandling med DaraBorThalDex væsentligt dyrere end den behandling, patienterne får i dag.

Medicinrådet vurderer derfor samlet set, at der ikke er et rimeligt forhold mellem effekten og de omkostninger, der er forbundet med behandlingen.

Thalidomid anvendes sjældent til behandling af knoglemarvskræft i Danmark. Det skyldes klinisk erfaring med, at den perifere sensoriske neuropati, som nogle patienter udvikler, ofte er irreversibel. Medicinrådet anser på den baggrund ikke DaraBorThalDex og det nuværende førstevalg BorLenDex som ligeværdige behandlingsalternativer.

Læs anbefalingen her


Pembrolizumab i kombination med platin- og fluoropyrimidinbaseret kemoterapi til behandling af spiserørskræft
  

Medicinrådet anbefaler pembrolizumab i kombination med kemoterapi som førstelinjebehandling til patienter med kræfttyperne lokalt fremskredent inoperabelt eller metastatisk karcinom i spiserøret eller HER2-negativ adenokarcinom i den gastro-esofageale overgang, Siewert type I, hos voksne med biomarkøren PD-L1 CPS ≥ 10.

Medicinrådet vurderer, at pembrolizumab sammen med kemoterapi forlænger patienternes levetid uden væsentlige ekstra bivirkninger i forhold til behandling med kemoterapi alene.

Behandlingen er dyrere end den nuværende. Medicinrådet vurderer dog, at omkostningerne er rimelige set i forhold til effekten, særligt fordi behandlingen medfører en væsentlig forlænget levetid hos en patientgruppe, der har en dårlig prognose. Pembrolizumab bør doseres vægtafhængigt. Medicinrådet anbefaler, at patienterne maksimalt får denne behandling i to år.

Læs anbefalingen her


Protokol
 

Medicinrådet har godkendt protokollen for behandlingsvejledningen til kronisk leddegigt.

Læs mere her


OBS.

Lægemiddelvirksomheder har mulighed for at bidrage med litteratur fra den 27. januar 2022 til den 10. februar 2022.

Invitation til indsendelse af litteratur til behandlingsvejledning vedr. kronisk leddegigt

Skema til indsendelse af litteratur til behandlingsvejledning vedr. kronisk leddegigt