Gå til hovedindholdet

Seks anbefalinger og 2 behandlingsvejledninger

På det 70. rådsmøde godkendte Rådet seks anbefalinger og to behandlingsvejledninger.

01. september 2022

Anbefalinger

Medicinrådets anbefaling vedr. mepolizumab til behandling af kronisk rhinosinutitis med næsepolypper (CRSwNP), version 1.0

Medicinrådet anbefaler mepolizumab som tillægsbehandling til patienter med svær kronisk bihulebetændelse (rhinosinuitis) med næsepolypper. Anbefalingen gælder de patienter, som ikke har opnået tilstrækkelig effekt af funktionel endoskopisk sinuskirurgi og/eller behandling med systemisk kortikosteroid. Operationen skal være foretaget indenfor de seneste tre år.

Behandlingen reducerer sværhedsgraden af patienternes sygdom ved at mindske antallet, omfanget og/eller størrelsen af patienternes polypper og forbedrer patienternes livskvalitet uden at medføre væsentlige bivirkninger, sammenlignet med nasal steroid evt. i tillæg med funktionel endoskopisk sinuskirurgi og/eller systemisk kortikosteroid.

Medicinrådet har juni 2022 anbefalet dupilumab til samme patientgruppe. På baggrund af eksisterende studier vurderer Medicinrådet, at der ikke er væsentlige forskelle på effekt og bivirkninger ved de to behandlinger. Der er dog store usikkerheder ved denne sammenligning, og derfor opfordrer Medicinrådet de behandlende afdelinger til at opsamle data, som kan bidrage til afklaring af spørgsmålet om ligestilling af mepolizumab og dupilumab. Om to-tre år vil Medicinrådet med udgangspunkt i det indsamlede data vurdere, om der er grundlag for at revurdere anbefalingen.

Medicinrådet anbefaler som udgangspunkt regionerne at benytte det lægemiddel, der er forbundet med de laveste omkostninger. Medicinrådet har udarbejdet opstarts-, monitorerings- og seponeringskriterier, som kan læses på Medicinrådets hjemmeside.

Find anbefalingen vedrørende mepolizumab til behandling af kronisk rhinosinutitis med næsepolypper (CRSwNP) her.

 

Medicinrådets anbefaling vedr. risankizumab til behandling af psoriasisartrit, version 1.0

Medicinrådet anbefaler ikke risankizumab til voksne patienter med aktiv psoriasisartrit, som ikke har gavn af konventionelle sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler (cDMARDs).

Det skyldes, at det er usikkert, om risankizumab er lige så effektivt til at behandle ledpåvirkning og forhindre sygdomsforværring sammenlignet med den behandling, patienterne får i dag. Samtidig er risankizumab dyrere.

Find anbefalingen vedrørende risankizumab til behandling af psoriasisartrit her.

 

Medicinrådets anbefaling vedr. ropeginterferon-alfa-2b til behandling af polycytæmia vera, version 1.0

Medicinrådet anbefaler ikke ropeginterferon-alfa-2b til behandling af blodkræftsygdommen polycytæmia vera.

Det er ikke dokumenteret, at ropeginterferon-alfa-2b er mere effektivt end de nuværende behandlinger, men behandlingen kan være forbundet med færre bivirkninger.

Samlet set vurderer Medicinrådet dog, at omkostningerne til behandlingen er for høje i forhold til den dokumenterede effekt.

Find anbefalingen vedrørende ropeginterferon-alfa-2b til behandling af polycytæmia vera her.

 

Medicinrådets anbefaling vedr. teduglutid til behandling af korttarmssyndrom, version 1.0

Medicinrådet anbefaler teduglutid til behandling af udvalgte patienter med korttarmssyndrom, hvor det kan forventes, at behandlingen kan medføre, at patienterne kan ophøre med parenteral ernæring og væske (hjemmeparenteral støtte) eller opnå en væsentlig reduktion i deres behov.

Indikation, behandling og kontrol foregår på en afdeling, der varetager denne højt specialiserede funktion. Medicinrådet har udarbejdet kriterier for patientudvælgelse og vurdering af teduglutids effekt, som kan læses på Medicinrådets hjemmeside.

Medicinrådet anbefaler teduglutid til disse patienter, fordi behandlingen kan medføre, at patienterne bedre kan optage ernæring og væske gennem tarmen. Dette kan forbedre patienternes livskvalitet, og for de patienter, som kan ophøre helt med hjemmeparenteral støtte, kan det reducere risikoen for komplikationer fra kateteret. Det er usikkert, i hvor høj grad teduglutid mindsker behovet for hjemmeparenteral støtte. Medicinrådet vurderer dog, at teduglutid sandsynligvis er en omkostningseffektiv behandling, selv når usikkerhederne tages i betragtning.

Medicinrådet vil senest om 2 år tage stilling til, om anbefalingen stadig skal gælde.

Find anbefalingen vedrørende teduglutid til behandling af korttarmssyndrom her.

 

Medicinrådets anbefaling vedr. avalglucosidase alfa til behandling af sent debuterende Pompes sygdom (LOPD) - version 1.0

Medicinrådet anbefaler ikkeavalglucosidase alfa til behandling af stofskiftesygdommen ’sent debuterende Pompes sygdom’ (LOPD). Denne variant af sygdommen viser sig hos børn ældre end 12 måneder og fører til nedsat muskelkraft og lungefunktion.

Medicinrådet vurderer, at der ikke er betydelig forskel mellem effekten af avalglucosidase alfa og alglucosidase alfa, hvad angår opretholdelse af patienternes lungefunktion. Samtidig er omkostningerne for de to behandlinger på samme niveau. Medicinrådet vurderer dog, at behandlingerne er prissat urimeligt højt, og derfor anbefaler Medicinrådet ikke avalglucosidase alfa som standardbehandling.

Find anbefalingen vedrørende avalglucosidase alfa til behandling af sent debuterende Pompes sygdom (LOPD) her.

 

Medicinrådets anbefaling vedr. pegcetacoplan til behandling af paroksystisk natlig hæmoglobinuri (PNH) - version 1.0

Medicinrådet anbefaler ikke pegcetacoplan til voksne patienter med den sjældne blodsygdom paroksystisk nokturn hæmoglobinuri (PNH), som er anæmiske trods mindst 3 måneders behandling med en C5-hæmmer.

Sammenlignet med fortsat C5-hæmmerbehandling reducerer pegcetacoplan anæmi og behovet for blodtransfusioner, hvilket forbedrer patienternes livskvalitet. Samtidig er omkostningerne for behandlingen lavere end fortsat C5-hæmmerbehandling.

Medicinrådet finder dog, at begge behandlinger er prissat urimeligt højt. Pegcetacoplan kan altså ikke anbefales til den nuværende pris.

Medicinrådet forventer, at der inden for en kort tidshorisont kommer flere lægemidler til PNH, som kan skabe priskonkurrence på området. Til den tid vil Medicinrådet udarbejde en behandlingsvejledning for PNH og i den forbindelse igen tage stilling til anvendelsen af pegcetacoplan.

Find anbefalingen vedrørende pegcetacoplan til behandling af paroksystisk natlig hæmoglobinuri (PNH) her.

 

Behandlingsvejledninger

 

Våd AMD

Opdatering af behandlingsvejledning vedrørende våd AMD


Kronisk leddegigt

Tillæg til behandlingsvejledning vedrørende kronisk leddegigt

 

OBS:

Derudover har Medicinrådet i august 2022 godkendt to opdaterede protokoller til udarbejdelse af behandlingsvejledninger vedrørende immunglobulinsubstitution.

Lægemiddelvirksomheder, der markedsfører de inkluderede lægemidler, har mulighed for at indsende litteratur til behandlingsvejledningen senest den 14. september 2022.

De opdaterede protokoller og skemaer til litteraturbidrag findes her: primær immundefekt og sekundær immundefekt