Gå til hovedindholdet

Sager, der blev behandlet på det 72. rådsmøde

På det 72. rådsmøde behandlede Rådet nedenstående sager

27. oktober 2022

Anbefalinger

Medicinrådets anbefaling vedr. nivolumab i kombination med kemoterapi til 1. linjebehandling af fremskredent HER2-negativ adenokarcinom i mavesæk, mavemund eller spiserør og PD-L1 CPS ≥ 5, version 1.0

Medicinrådet anbefaler nivolumab i kombination med platinbaseret kemoterapi som 1. linjebehandling til patienter med kræft af typen HER2-negativ adenokarcinom i enten spiserør, mavemund eller mavesæk og høj PD-L1 ekspression (CPS ≥ 5).

Medicinrådet vurderer, at behandlingen forlænger patienternes levetid sammenlignet med nuværende behandling med platinbaseret kemoterapi alene. Behandlingen kan dog give flere bivirkninger.

Behandlingen med nivolumab i kombination med platinbaseret kemoterapi er dyrere end platinbaseret kemoterapi. Medicinrådet vurderer dog, at omkostningerne samlet set er rimelige i forhold til den forventede effekt.

Medicinrådet anbefaler, at nivolumab doseres vægtbaseret, og at patienterne maksimalt får nivolumab i to år.

Find anbefalingen vedr. nivolumab i kombination med kemoterapi her. 

 

Medicinrådets anbefaling vedrørende chlormethin-gel til behandling af kutant T-cellelymfom af typen mycosis fungoides, version 1.0

Medicinrådet anbefaler chlormethin-gel til topikal behandling af kræftsygdommen kutant T-cellelymfom af typen mycosis fungoides hos patienter, som har utilstrækkelig effekt af mindst én tidligere optimeret topikal behandling, hvilket oftest vil være kortikosteroidcreme. Anbefalingen gælder patienter, hvor op til 30 % af huden er påvirket af sygdommen svarende til ca. 6 tuber chlormethin-gel pr. år.

Medicinrådet vurderer, at chlormethin-gel er lige så effektiv som den nuværende behandling med helkrops-lysterapi (PUVA) til at mindske patienternes hudsymptomer (inducere respons), og at chlormethin-gel kan bevare det opnåede respons i længere perioder, fordi behandling i modsætning til lysterapi gives kontinuerligt. Chlormethin-gel kan desuden være en fordel for nogle patienter, fordi behandlingen kan målrettes de involverede hudområder fremfor hele kroppen. Chlormethin-gel giver primært hudrelaterede bivirkninger, mens PUVA kan være kræftfremkaldende.

Samlet set finder Medicinrådet derfor, at omkostningerne er rimelige i forhold til den forventede effekt og de mildere bivirkninger af chlormethin-gel i forhold til den nuværende behandling med lysterapi.

Find anbefalingen vedr. chlormethin-gel her. 

 

Medicinrådet anbefaling vedr. dupilumab til behandling af svær astma med type 2-inflammation hos børn 6-11 år, version 1.0

Medicinrådet anbefaler dupilumab som tillægsbehandling af svær astma hos børn i alderen 6-11 år. Anbefalingen gælder patienter med type 2-inflammation, som er karakteriseret ved forhøjet eosinofiltal i blodet og/eller forhøjet fraktion af ekshaleret nitrogenoxid (FeNO). Disse patienter har ikke tilstrækkelig effekt af deres nuværende behandling med høj dosis inhalationskortikosteroid (ICS) plus et andet lægemiddel til vedligeholdelsesbehandling.

Medicinrådet vurderer, at dupilumab er ligeså effektivt til at reducere forværringer (astmaeksacerbationer) som omalizumab, der er den oftest anvendte nuværende biologiske tillægsbehandling. Der er få bivirkninger ved begge behandlinger.

Dupilumab er på nuværende tidspunkt billigere end omalizumab, og Medicinrådet anbefaler som udgangspunkt regionerne at bruge det lægemiddel, der er forbundet med de laveste omkostninger.

Særligt i forhold til opstart og ophør af behandling med dupilumab:

Forud for opstart af biologisk tillægsbehandling bør patienterne være udredt og behandlet i overensstemmelse med Medicinrådets behandlingsvejledning for svær astma.

Kriterier for monitorering og behandlingsophør fremgår også af behandlingsvejledningen.

Find anbefalingen vedr. dupilumab her. 

 

Medicinrådets anbefaling vedr. osimertinib til adjuverende behandling af EGFR-muteret ikke-småcellet lungekræft, version 1.0

Medicinrådet anbefaler ikke osimertinib som adjuverende behandling af patienter med EGFR-muteret ikke-småcellet lungekræft efter operation. Formålet med adjuverende behandling med osimertinib er at forhindre eller forsinke tilbagefald af sygdommen efter operation, med henblik på at forlænge overlevelsen.

Adjuverende osimertinib kan forsinke sygdommens tilbagefald, men giver også bivirkninger. Der er dog ikke tilstrækkelig lang opfølgning til at kunne vurdere, om adjuverende osimertinib kan forlænge patienternes liv i forhold til den behandlingsfrie monitorering, de får i dag. Samtidig er osimertinib dyrere.

På grund af usikkerheden i datagrundlaget kan Medicinrådet ikke vurdere omkostningseffektiviteten af osimertinib som adjuverende behandling.

Find anbefalingen vedr. osimertinib her.

 

Revurdering

Medicinrådets anbefaling vedr. tafamidis til transthyretinmedieret amyloidose med kardiomyopati – version 3.0

Medicinrådet anbefaler tafamidis til behandling af voksne patienter med arvelig transthyretin-medieret amyloidose med kardiomyopati. Anbefalingen gælder kun patienter i NYHA-klasse I og II, som er skrevet op til levertransplantation.

Behandling med tafamidis kan sandsynligvis udskyde tiden til sygdomsforværring i tiden frem til levertransplantation. Der er få bivirkninger ved tafamidis.

Medicinrådet vurderer derfor, at de samlede udgifter er rimelige i forhold til lægemidlets forventede effekt i den afgrænsede periode frem til levertransplantation.

Medicinrådet anbefaler ikke tafamidis til behandling af øvrige voksne patienter med arvelig og vildtype transthyretinmedieret amyloidose med kardiomyopati.

Behandling med tafamidis kan udskyde tiden til sygdomsforværring og forlænge overlevelsen for nogle af patienterne sammenlignet med ingen aktiv behandling. Der er dog usikkert, hvor meget længere patienterne lever på grund af behandlingen, fordi patienterne er fulgt i for kort tid i forhold til deres prognose. Der er få bivirkninger ved tafamidis.

Patienterne i denne gruppe skal sandsynligvis have behandlingen i mange år. Medicinrådet vurderer derfor samlet set, at omkostningerne er for høje, særligt når man tager usikkerheder om effektens størrelsesorden hen over et helt sygdomsforløb med i betragtning.

Find anbefalingen vedr. tafamidis her.

 

Behandlingsvejledninger

Antipsykotika til børn og unge (opdatering)

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende antipsykotika til behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge, version 1.1

Find behandlingsvejledningen her.

 

Lungekræft (tillæg)

Tillæg til Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft – direkte indplacering af lorlatinib til patienter med ALK-translokation, version 1.0

Find tillæg til behandlingsvejledningen her.

 

Øvrige sager

Medicinrådets samling af vurderinger af lægemidler til svær kronisk rhinosinuitis med næsepolypper

Find samlingen af vurderinger her.