Gå til hovedindholdet

Fem nye anbefalinger og en lægemiddelrekommandation

Efter det 65. rådsmøde kommer Rådet med fem nye anbefalinger og en lægemiddelrekommandation.

24. februar 2022

Anbefalinger

Medicinrådets anbefaling vedrørende esketamin til behandling af behandlingsresistent depression


Medicinrådet anbefaler ikke esketamin i kombination med lægemidler af typen SSRI eller SNRI til voksne patienter med behandlingsresistent depression.

Medicinrådet har vurderet esketamin i kombination med SSRI eller SNRI til to patientgrupper med varierende grad af behandlingsresistent depression. For begge grupper er der usikkerhed forbundet med vurderingen af esketamins effekt, fordi der ikke er komparative data for mere end 4 ugers behandling. Særligt for patienter med større grad af behandlingsresistent depression målt ved MSM-værdi ≥ 9 er data yderst sparsomme, også for de første 4 uger af behandlingen.

For begge patientpopulationer er der hyppige bivirkninger, herunder især neuropsykiatriske bivirkninger. Medicinrådet er derudover bekymret for lægemidlets misbrugspotentiale.

Desuden vurderer Medicinrådet, at esketamin ikke er et relevant behandlingsvalg for voksne patienter, som ikke har responderet på mindst to forskellige behandlinger med antidepressiva. Det skyldes, at depression i dansk klinisk praksis ikke bliver vurderet behandlingsresistent efter tidligere behandling med blot to antidepressiva.

Læs mere her

Medicinrådets anbefaling vedrørende upadacitinib til behandling af psoriasisartrit

Medicinrådet anbefaler upadacitinib til patienter med gigtsygdommen psoriasisartrit uden moderat til svær plaque psoriasis, som har haft et utilstrækkeligt respons på  – eller som har været intolerante over for – mindst én forudgående behandling med et konventionelt sygdomsmodificerende antireumatisk lægemiddel.

Medicinrådet vurderer, at effekten af upadacitinib er sammenlignelig med den behandling, patienterne får i dag.

Medicinrådet vurderer også, at omkostningerne ved behandlingen er rimelige, når man sammenligner med andre 2.-valg biologiske lægemidler, der i dag anvendes til patientgruppen.

Læs mere her


Medicinrådets anbefaling vedrørende nintedanib til behandling af systemisk sklerodermi-associeret interstitiel lungesygdom

Medicinrådet anbefaler ikke nintedanib til patienter med systemisk sklerodermi-associeret interstitiel lungesygdom (SSc-ILS), fordi der ikke er dokumentation for behandlingens effekt.

Læs mere her

Medicinrådets anbefaling vedrørende nintedanib til behandling af interstitiel lungesygdom med progredierende fibrose

Medicinrådet anbefaler nintedanib til patienter med interstitiel lungesygdom med progredierende fibrose (PF-ILS).

Medicinrådet vurderer, at behandlingen forsinker sygdomsudviklingen hos patienter med PF-ILS ved at bevare mere af deres lungefunktion sammenlignet med nuværende standardbehandling. Baseret på evidens og klinisk erfaring fra patienter med en tilsvarende lungefibrosesygdom forventer Medicinrådet, at behandling med nintedanib vil forlænge patienternes overlevelse. På den baggrund vurderer Medicinrådet, at omkostningerne ved behandlingen er rimelige.

Læs mere her


Medicinrådets anbefaling vedrørende pemigatinib til behandling af lokalavanceret eller metastatisk cholangiokarcinom

Medicinrådet anbefaler pemigatinib som mulig 2. linjebehandling til patienter med intrahepatisk cholangiokarcinom i performancestatus 0-1 og en FGFR2-fusion eller andet rearrangement.

Medicinrådet finder det sandsynligt, at behandling med pemigatinib for nogle patienter medfører, at deres kræfttumorer mindskes, og at der vil gå længere tid, før sygdommen forværres. Datagrundlaget er dog for usikkert til præcist at vurdere, i hvor høj grad behandling med pemigatinib betyder, at patienterne lever længere. Medicinrådet vurderer samlet set, at omkostningerne til behandlingen er rimelige i forhold til den forventede effekt.

Medicinrådet har ikke taget stilling til, hvornår i patientforløbet der skal testes for FGFR2-fusion eller andet rearrangement.

Læs mere her

Lægemiddelrekommandation

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til hepatitis C - version 2.0

Læs mere her