Gå til hovedindholdet

Fem anbefalinger og en lægemiddelrekommandation

På gårsdagens 71. rådsmøde godkendte Rådet fem anbefalinger og en lægemiddelrekommandation.

29. september 2022

Anbefalinger

Medicinrådets anbefaling vedrørende tafasitamab i kombination med lenalidomid til diffust storcellet B-celle lymfom – version 1.0

Medicinrådet anbefaler ikke tafasitamab i kombination med lenalidomid til behandling af
voksne patienter med kræfttypen recidiverende eller refraktær diffust storcellet B-celle
lymfom, som ikke kan tåle autolog stamcelletransplantation.

Datagrundlaget for sammenligningen af effekt og sikkerhed af tafasitamab i kombination
med lenalidomid overfor nuværende behandling med rituximab i kombination med
gemcitabin og oxaliplatin beror på et meget svagt studie- og analysedesign.

Behandlingens effekt på patienternes overlevelse og livskvalitet er derfor forbundet med stor usikkerhed.

Samtidig er tafasitamab i kombination med lenalidomid dyrere end den nuværende
behandling. Medicinrådet vurderer derfor samlet set, at omkostningerne til behandlingen
er for høje i forhold til den usikre effekt.

Find anbefalingen vedrørende tafasitamab i kombination med lenalidomid til diffust storcellet B-celle lymfom her.

 

Medicinrådets anbefaling vedr. enfortumab vedotin til behandling af fremskreden urotelialkræft efter forudgående behandling med en PD-1/-L1-hæmmer og platinbaseret kemoterapi – version 1.0

Medicinrådet anbefaler ikke enfortumab vedotin til behandling af voksne patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk urotelialkræft, som tidligere er blevet behandlet med platinbaseret kemoterapi og en PD-1/L1-hæmmer.

Medicinrådet vurderer, at det ikke er dokumenteret, at enfortumab vedotin forlænger patienternes levetid sammenlignet med vinflunin, som er den behandling, patienterne får i dag. Enfortumab vedotin er ikke forbundet med flere eller mere alvorlige bivirkninger end vinflunin. Datagrundlaget er dog usikkert.

Omkostningerne forbundet med behandling med enfortumab vedotin er højere end for vinflunin. Medicinrådet vurderer derfor, at omkostningerne ikke er rimelige, særligt når usikkerheden om effekten tages i betragtning.

Find anbefalingen vedrørende enfortumab vedotin til behandling af fremskreden urotelialkræft efter forudgående behandling med en PD-1/-L1-hæmmer og platinbaseret kemoterapi her.

 

Medicinrådets anbefaling vedr. apalutamid til behandling af metastatisk hormonfølsom kræft i blærehalskirtlen – version 1.0

Medicinrådet anbefaler ikke apalutamid i kombination med androgen deprivationsbehandling (ADT) til patienter med metastatisk hormonfølsom prostatakræft (mHSPC).

Medicinrådet finder det ikke dokumenteret, at apalutamid i kombination med ADT kan forlænge overlevelsen sammenlignet med den behandling, patienterne får i dag (docetaxel i kombination med ADT til patienter med højvolumen mHSPC og lokal strålebehandling i kombination med ADT til patienter med lavvolumen mHSPC).

Data er dog meget usikre, fordi apalutamid i kombination med ADT ikke er sammenlignet direkte med nuværende standardbehandling. Herudover er særligt patienter med lavvolumen mHSPC fulgt i kort tid i forhold til deres prognose.

Behandling med apalutamid medfører færre bivirkninger end docetaxel. Der er få bivirkninger ved behandling med både apalutamid og lokal strålebehandling.
Omkostningerne forbundet med behandling med apalutamid i kombination med ADT er højere end for nuværende standardbehandlinger. Medicinrådet vurderer således samlet set, at omkostningerne ikke er rimelige set i forhold til den usikre effekt.

Medicinrådet er i gang med at udarbejde behandlingsvejledninger for patienter med prostatakræft, hvor relevante behandlinger for mHSPC vil indgå.

Find anbefalingen vedrørende apalutamid til behandling af metastatisk hormonfølsom kræft i blærehalskirtlen her.

 

Medicinrådets anbefaling vedr. sotorasib til andenlinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft med KRAS G12C-mutation, version 1.0

Medicinrådet anbefaler ikke sotorasib til behandling af voksne med fremskreden ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) med KRAS G12C-mutation, som tidligere har gennemgået en eller flere systemiske behandlinger.

Medicinrådet vurderer, at det er usikkert, om sotorasib kan forlænge patienternes levetid sammenlignet med docetaxel, som er den nuværende standardbehandling. Der kan være alvorlige bivirkninger ved begge behandlinger, men typerne af bivirkninger er forskellige.

Sammenligningen af de to behandlinger baserer sig på et studie af sotorasib uden kontrolgruppe samt et separat studie af docetaxel. Patientpopulationerne i de to studier er dog kun delvist sammenlignelige, og datagrundlaget er derfor meget usikkert.

Behandling med sotorasib er dyrere end med docetaxel. Samlet set vurderer Medicinrådet derfor, at omkostningerne ikke er rimelige i forhold til effekten, særligt når usikkerheden om effekten og bivirkningerne tages i betragtning.

Find anbefalingen vedrørende sotorasib til andenlinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft med KRAS G12C-mutation her. 

 

Medicinrådets anbefaling vedr. ozanimod til behandling af moderat til svær colitis ulcerosa-vers. 1.0

Medicinrådet anbefaler ozanimod til behandling af patienter med moderat til svær
colitis ulcerosa.

Medicinrådet vurderer, at effekten af ozanimod er sammenlignelig med effekten af de
øvrige biologiske og målrettede syntetiske lægemidler (BMSL), som patienterne
behandles med i dag. Samtidig er omkostningerne sammenlignelige.
De langsigtede bivirkninger ved brug af ozanimod kan dog være mere alvorlige end ved
de øvrige BMSL-lægemidler.

Medicinrådet ligestiller derfor ikke ozanimod med de BMSL-lægemidler, der i
Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende colitis ulcerosa anbefales anvendt til
patienter med moderat til svær colitis ulcerosa. Medicinrådet vurderer dog, at ozanimod
kan være et alternativ til patienter, som ikke har gavn af disse behandlinger.

Find anbefalingen vedrørende ozanimod til behandling af moderat til svær colitis ulcerosa-vers. 1.0 her.

 

Lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning

Hæmofili A

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til hæmofili A – version 1.1