Gå til hovedindholdet

Seks nye anbefalinger, en behandlingsvejledning og 4 lægemiddelrekommandationer blev godkendt på dagens rådsmøde

Efter det 37. rådsmøde d. 22. januar 2020 udsender Medicinrådet seks anbefalinger, en behandlingsvejledning og 4 lægemiddelrekommandationer til regionerne.

22. januar 2020

Anbefalinger

Medicinrådet har på dagens møde færdigbehandlet følgende anbefalinger:

avelumab i kombination med axitinib som mulig standardbehandling til metastaserende nyrecellekarcinom

 • Medicinrådet anbefaler ikke avelumab i kombination med axitinib som mulig standardbehandling til
  patienter med mRCC i IMDC-intermediær eller -dårlig prognosegruppe.

 • Medicinrådet anbefaler ikke avelumab i kombination med axitinib som mulig standardbehandling til
  patienter med mRCC i IMDC-god prognosegruppe.

 • Medicinrådet finder ikke, at der er et rimeligt forhold mellem den kliniske merværdi af avelumab/axitinib
  og omkostningerne ved behandling sammenlignet med nivolumab/ipilimumab eller sunitinib, som pt. er
  dansk standardbehandling.

  Læs anbefalingen her.

pembrolizumab i kombination med axitinib som mulig standardbehandling til metastaserende nyrecellekarcinom

 • Medicinrådet anbefaler ikke pembrolizumab i kombination med axitinib som mulig standardbehandling
  til patienter med mRCC i IMDC-intermediær eller -dårlig prognosegruppe.

 • Medicinrådet anbefaler ikke pembrolizumab i kombination med axitinib som mulig standardbehandling
  til patienter med mRCC i IMDC-god prognosegruppe.

 • Medicinrådet finder ikke, at der er et rimeligt forhold mellem den kliniske merværdi af
  pembrolizumab/axitinib og omkostningerne ved behandling sammenlignet med nivolumab/ipilimumab
  eller sunitinib, som pt. er dansk standardbehandling.

  Læs anbefalingen her.

cemiplimab som mulig standardbehandling til lokalt avanceret og metastatisk kutant planocellulært karcinom

 • Medicinrådet anbefaler ikke cemiplimab som mulig standardbehandling til lokalt avanceret og
  metastatisk kutant planocellulært karcinom.

 • Medicinrådet vurderer, at der ikke er et rimeligt forhold mellem lægemidlets værdi og omkostninger
  forbundet ved behandling med cemiplimab.

  Læs anbefalingen her.

atezolizumab i kombination med nab-paclitaxel som mulig standardbehandling til lokalt fremskreden eller metastatisk triple-negativ brystkræft

 • Medicinrådet anbefaler atezolizumab i kombination med nab-paclitaxel som mulig standardbehandling til patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk triple-negativ brystkræft, hvis tumorer har en PD-L1-ekspression ≥ 1 %.

 • Anbefalingen gælder de patienter, der enten ikke har modtaget (neo)adjuverende kemoterapi eller har modtaget denne for mere end 12 måneder siden.

 • Medicinrådet konkluderer, at der er et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske merværdi (lille merværdi) og omkostningerne ved behandling atezolizumab i kombination med nab-paclitaxel.

 • Medicinrådet vil efter 2 år undersøge, om der er kommet nye data og på den baggrund vurdere, om sagen bør tages op igen.

  Læs anbefalingen her.

human alfa-1-antitrypsin som mulig standardbehandling til patienter med alvorlig alfa-1-antitrypsinmangel

 • Medicinrådet anbefaler human alfa-1-antitrypsin som mulig standardbehandling til alvorlig alfa-1-antitrypsinmangel. Medicinrådet vurderer, at der er et rimeligt forhold mellem lægemidlets værdi og omkostningerne ved behandlingen.

Anbefalingen gælder for patienter, som opfylder følgende kriterier:

 • Progredierende emfysem*
 • A1AT-konc. < 11 μM
 • FEV1 35-70 % af forventet
 • Dokumenteret rygeophør minimum seks måneder før behandlingsstart

*Progredierende emfysem betragtes som påvist, når CT-skanning har dokumenteret emfysem med samtidig nedsat lungefunktion (FEV1 35-70 %).

Behandling forudsætter årlig revurdering. Behandlingen seponeres, hvis patienten:

 • får en lungetransplantation.
 • vurderes terminal og fortsat behandling derfor skønnes udsigtsløs eller for krævende for patienten.
 • ønsker afslutning.
 • genoptager rygning. Dette kan kontrolleres ved kuliltemåling forud for hver injektion for patienter, som behandles på hospital. For patienter, som selv administrerer behandling i hjemmet, kan cotininmåling hver 6. måned anvendes.
 • ikke vurderes at have tilstrækkelig effekt af behandlingen. Tab af lungedensitet på mere end 30 g/L indenfor 10 års behandling bør medføre behandlingsophør.

 • Medicinrådet anbefaler, at regionerne anvender det af de tilgængelige præparater, der er billigst. Medicinrådet opfordrer Dansk Lungemedicinsk Selskab til at iværksætte indsamling af langtidsdata vedrørende effekten af behandlingen.

  Læs anbefalingen her.

lanadelumab som mulig standardbehandling til forebyggende behandling af arveligt angioødem

 • Medicinrådet anbefaler lanadelumab som mulig standardbehandling til forebyggende behandling af arveligt angioødem.

 • Medicinrådet finder, at der er et rimeligt forhold mellem lægemidlets værdi og omkostningerne ved
  lanadelumab sammenlignet med intravenøs C1-esteraseinhibitor.

 • Anbefalingen gælder for patienter med minimum fire anfald om måneden. For patienter med væsentligt nedsat livskvalitet, som ikke opfylder kriteriet om fire månedlige anfald, kan behandlingen først opstartes efter enkeltansøgning til den regionale lægemiddelkomite.

 • Den sundhedsøkonomiske analyse er behæftet med stor usikkerhed, særligt vedrørende patientantal og andel, der kan behandles med reduceret dosis. 12 måneder efter anbefalingens ikrafttrædelse ønsker Medicinrådet information om, hvor mange patienter der er opstartet behandling med lanadelumab, og hvor mange af patienterne der har opnået dosisreduktion, for at vurdere om antagelserne har været retvisende. Medicinrådet anmoder derfor de behandlende læger om at opsamle disse informationer.

  Læs anbefalingen her.

 

Behandlingsvejledninger

Medicinrådet har på dagens møde godkendt nedenstående behandlingsvejledning:

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til adjuverende behandling af modermærkekræft.

Læs behandlingsvejledningen her.

 

Lægemiddelrekommandationer

Medicinrådet har på dagens møde godkendt følgende lægemiddelrekommandationer:

Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation vedr. specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne

Læs rekommandationen her.

Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation: Immunglobulinsubstitution

Læs rekommandationen her.

Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation: Immunmodulerende behandling med immunglobuliner

Læs rekommandationen her.

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling med tyrosinkinaseinhibitorer (TKI) ved kronisk myeloid leukæmi (CML)

Læs rekommandationen her.