Gå til hovedindholdet

Medicinrådet færdigbehandler syv nye anbefalinger til regionerne

På det 31. rådsmøde den 25. september 2019 har Medicinrådet færdigbehandlet syv anbefalinger til regionerne.
Der er tale om henholdsvis lenalidomid (Revlimid), lenalidomid i kombination med bortezomib og dexamethason (BorLenDex), voretigene neparvovec (Luxturna), brigatinib (Alunbrig), tofacitinib (Xeljanz), enzalutamid i kombination med androgen deprivationsterapi (ADT) samt ribociclib (Kisqali) i kombination med fulvestrant.

25. september 2019

Medicinrådet har på dagens møde færdigbehandlet følgende anbefalinger:

Brigatinib (Alunbrig) til ALK positiv ikke-småcellet lungekræft

 • Medicinrådet anbefaler brigatinib som mulig standardbehandling til patienter med ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft, som tidligere er behandlet med crizotinib.
  Medicinrådet vurderer, at der er et rimeligt forhold mellem den kliniske effekt og de omkostninger, brigatinib forventes at have. Medicinrådet anbefaler, at der ikke behandles med ALK-TKI’er i flere på hinanden følgende behandlingslinjer, medmindre der foreligger klinisk dokumentation.

  Læs anbefalingen her:

  Brigatinib (Alunbrig) til ALK positiv ikke-småcellet lungekræft

 

Tofacitinib (Xeljanz) til psoriasis artrit

 • Medicinrådet anbefaler tofacitinib som mulig standardbehandling af psoriasisartrit (PsA) til behandlingsnaive og -erfarne patienter uden samtidig moderat til svær plaque psoriasis, da der er et rimeligt forhold mellem lægemidlets værdi og omkostningerne for denne patientgruppe. Patienterne skal have haft utilstrækkelig respons på eller ikke tåle et eller flere konventionelle sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler.
 • Medicinrådet anbefaler ikke tofacitinib til PsA-patienter med samtidig moderat til svær plaque psoriasis, da der ikke er evidens for effekten af tofacitinib i denne patientpopulation.

  Læs anbefalingen her:

  Tofacitinib (Xeljanz) til psoriasisartrit

 

Ribociclib (Kisqali) i kombination med fulvestrant til ER+/HER2 lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft

 • Medicinrådet anbefaler ribociclib i kombination med fulvestrant som mulig standardbehandling til ER+/HER2- lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft. Medicinrådet konkluderer, at der er et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske merværdi (kan ikke kategoriseres) og omkostningerne ved behandling med ribociclib sammenlignet med palbociclib.
  Medicinrådet anbefaler, at regionerne vælger det lægemiddel, der er forbundet med de laveste omkostninger. Medicinrådet forudsætter, at lægemidler med samme target ikke bruges sekventielt.

  Læs anbefalingen her:

  Ribociclib (Kisqali) i kombination med fulvestrant til ER + HER2 lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft

 

Enzalutamid i kombination med androgen deprivationsterapi (ADT) som mulig standardbehandling til højrisiko ikke-metastaserende kastrationsresistent prostatakræft

 • Medicinrådet anbefaler ikke enzalutamid i kombination med androgen deprivationsterapi (ADT) som mulig standardbehandling til højrisiko ikke-metastaserende kastrationsresistent prostatakræft.
  Medicinrådet finder, at der ikke er et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske merværdi og omkostningerne ved behandling med enzalutamid i kombination med ADT sammenlignet med dansk standardbehandling, som er ADT alene.

  Læs anbefalingen her:

  Enzalutamid (Xtandi) til højrisiko ikke-metastaserende kastrations-resistent prostatakræft

 

Voretigene neparvovec (Luxturna) til arvelig degenerativ nethindesygdom 

 • Medicinrådet anbefaler ikke voretigene neparvovec som mulig standardbehandling til patienter med arvelig RPE65-relateret nethindedystrofi.
  Medicinrådet vurderer, at prisen på voretigene neparvovec er urimeligt høj. Medicinrådet lægger i forbindelse med vurderingen af prisen vægt på, at der er væsentlig usikkerhed om langtidseffekt og eventuelle langtidsbivirkninger ved behandlingen.
  Medicinrådet har overvejet alvorlighedsprincippet, men selv dette princip kan ikke legimitere den meget høje pris.

  Læs anbefalingen her:

  Voretigene neparvovec (Luxturna) til arvelig degenerativ nethindesygdom

 

Lenalidomid i kombination med bortezomib og dexamethason (BorLenDex) som mulig standardbehandling til tidligere ubehandlede patienter med knoglemarvskræft, der ikke er kandidater til højdosis kemoterapi med stamcellestøtte

 • Medicinrådet anbefaler lenalidomid i kombination med bortezomib og dexamethason (BorLenDex) som mulig standardbehandling til tidligere ubehandlede patienter med knoglemarvskræft, der ikke er kandidater til højdosis kemoterapi med stamcellestøtte.
  Medicinrådet vurderer at der er et rimeligt forhold mellem meromkostninger og lægemidlets værdi, når de efterfølgende behandlinger tages i betragtning.
  Effekten af behandling med LenDex til progression i denne population er ikke veldokumenteret, og Medicinrådet henstiller derfor til, at behandlingsvarigheden løbende tages op til overvejelse ved anvendelse af LenDex og BorLenDex.

  Læs anbefalingen her:

  Lenalidomid i kombination med bortezomib og dexamethason (BorLenDex)

 

Lenalidomid (Revlimid) til knoglemarvskræft

 • Medicinrådet anbefaler vedligeholdelsesbehandling med lenalidomid som mulig standardbehandling til patienter med knoglemarvskræft (myelomatose) efter højdosis kemoterapi med stamcellestøtte.
  Vedligeholdelsesbehandling med lenalidomid er kategoriseret som havende moderat merværdi. Den nuværende pris er meget høj, men Medicinrådet vurderer, at der er et rimeligt forhold mellem lægemidlets effekt og omkostningerne ved behandlingen.
  Medicinrådet anbefaler, at vedligeholdelsesbehandling kun tilbydes patienter, der har modtaget højdosis kemoterapi efter den 1. juni 2019.
  Medicinrådet henstiller til, at risikoen for at udvikle refraktæritet skal tages i betragtning.
  Medicinrådet anmoder Dansk Myelomatose Studiegruppe (DMSG) om at indsamle data i Dansk Myelomatose Database og at følge brugen og effekten af vedligeholdelsesbehandling.


  Læs anbefalingen her:

  Lenalidomid til patienter med knoglemarvskræft (myelomatose)