Gå til hovedindholdet

Medicinrådet anbefaler fire nye lægemidler

På gårsdagens rådsmøde blev der truffet beslutning om fire anbefalinger og en lægemiddelrekommandation. To af anbefalingerne er revurderinger af tidligere anbefalinger til behandling af nyrekræft og blødersygdommen hæmofili B. Anbefalingen af pembrolizumab til behandling af spiserørskræft sker på baggrund af Medicinrådets nye 14-ugers proces.

20. juni 2024

 
Anbefalinger

Kræft i mavemund og mavesæk

Medicinrådet anbefaler pembrolizumab i kombination med kemoterapi som 1. linjebehandling af fremskreden HER2-negativ adenokarcinom i mavemund eller mavesæk med PD-L1 CPS ≥ 5.

Medicinrådet vurderer, at effekten og bivirkningsbyrden af pembrolizumab i kombination med kemoterapi er sammenlignelig med nivolumab i kombination med kemoterapi, som er nuværende behandling til patienterne.

Medicinrådet vurderer, at pembrolizumab i kombination med kemoterapi kan betragtes som ligestillet med nivolumab i kombination med kemoterapi, og anbefaler regionerne at benytte det lægemiddel, der samlet set er forbundet med de laveste omkostninger.

Medicinrådet anbefaler, at pembrolizumab doseres vægtbaseret, og at patienterne maksimalt får pembrolizumab i to år.

Medicinrådet anbefaler ikke pembrolizumab i kombination med kemoterapi som standardbehandling i 1. linje af fremskreden HER2-negativ adenokarcinom i mavemund eller mavesæk med PD-L1 CPS ≥ 1 og < 5. Medicinrådet vurderer, at behandlingens kliniske effekt ikke er væsentligt bedre, end den behandling patienterne får i dag, som er kemoterapi alene. Behandlingen er forbundet med flere bivirkninger og er dyrere end kemoterapi. Derfor anbefaler Medicinrådet ikke pembrolizumab i kombination med kemoterapi til patienter med PD-L1 CPS ≥ 1 og < 5.

Læs mere her.


Blødersygdomme - hæmofili B

Medicinrådet anbefaler Hemgenix (etranacogene dezaparvovec) til voksne patienter med blødersygdommen hæmofili B (medfødt faktor IX-mangel) i svær og moderat svær grad.

Hemgenix er en genterapi, der gives én gang i livet. Dermed undgår patienten forebyggende behandling med ugentlige infusioner med et faktor IX-præparat, som er nuværende standardbehandling. Begge behandlingstyper er effektive til at forebygge blødninger, men det er ikke alle patienter, der bliver fuldstændig fri for spontane ledblødninger, som på sigt kan medføre invaliditet og nedsat livskvalitet.

Det er uvist, hvor mange år behandlingen med Hemgenix vil virke, og dermed hvor mange patienter der må genoptage forebyggende behandling med et faktor IX-præparat. Viden om sikkerhed, herunder langtidsbivirkninger af Hemgenix, er sparsom.

Virksomheden har tilbudt en alternativ prisaftale, hvor der kun betales for de patienter, som fortsat har effekt. Med den aftale vurderer Medicinrådet, at omkostningerne til Hemgenix er rimelige.

Læs mere her. 

 

Nyrekræft

Medicinrådet anbefaler pembrolizumab til adjuverende behandling af patienter med nyrekræft med øget risiko for tilbagefald efter nefrektomi (fjernelse af nyre). Formålet med adjuverende behandling er at mindske risikoen for tilbagefald af sygdommen efter operation for at forlænge overlevelsen.

Medicinrådet vurderer, at pembrolizumab nedsætter risikoen for sygdomstilbagefald og øger overlevelsen hos en lille andel af patienterne i forhold til nuværende praksis, der består af kontrolbesøg. Behandling med pembrolizumab er dog forbundet med betydelige bivirkninger, som kan være langvarige og behandlingskrævende.

Behandlingen er dyrere end nuværende praksis, men Medicinrådet vurderer, at omkostningerne er rimelige i forhold til den dokumenterede effekt.

Læs mere her.

 

Pruritus - hudkløe i forbindelse med kronisk nyresygdom hos voksne patienter i hæmodialyse

Medicinrådet anbefaler difelikefalin til moderat til svær uræmisk kløe i forbindelse med kronisk nyresygdom hos voksne patienter i hæmodialyse. Uræmisk kløe er almindeligt for denne patientgruppe og påvirker patienternes livskvalitet negativt.

Medicinrådet vurderer, at difelikefalin har dokumenteret kløestillende effekt hos patienter med moderat til svær uræmisk kløe, som ikke har haft tilstrækkelig effekt af andre vanlige behandlingsmuligheder. Difelikefalin har få og milde bivirkninger.

Medicinrådet vurderer, at omkostningerne samlet set er acceptable i forhold til den dokumenterede effekt.

Hvis patienten efter tre måneders behandling ikke har opnået en klinisk relevant reduktion i kløe, bør behandlingen seponeres.

Læs mere her.

 

Lægemiddelrekommandation

Lægemiddelrekommandation til kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)

Læs mere her.

Medicinrådets 14-ugers proces

14-ugers processen gælder indikationsudvidelser for:

  • PD-(L)1-hæmmere*

  • Indikationsudvidelser fra voksne til yngre aldersgrupper

Læs mere om processen her. 


*Hvad er PD-(L)1-hæmmere?

PD-(L)1-hæmmere er en undergruppe af immunterapi og er lægemidler, der hjælper immunsystemet med at bekæmpe kræftceller.