Gå til hovedindholdet

73. rådsmøde

På det 73. rådsmøde færdigbehandlede Rådet nedenstående sager

24. november 2022

Anbefalinger

Medicinrådets anbefaling vedr. lenvatinib i kombination med pembrolizumab til 1. linjebehandling af metastatisk nyrecellekarcinom, version 1.0

Medicinrådet anbefaler ikke lenvatinib i kombination med pembrolizumab til behandling af voksne patienter med metastatisk nyrekræft.
Lenvatinib i kombination med pembrolizumab kan bremse sygdomsudviklingen i en periode, men Medicinrådet finder det ikke dokumenteret, at behandlingen forlænger patienternes levetid sammenlignet med den behandling, patienterne får i dag (sunitinib til patienter i god prognosegruppe og nivolumab i kombination med ipilimumab til patienter i intermediær/dårlig prognosegruppe).
Omkostningerne til behandling med lenvatinib i kombination med pembrolizumab er væsentligt højere end de nuværende standardbehandlinger. Medicinrådet vurderer således samlet set, at omkostningerne er for høje i forhold til den behandling, patienterne får i dag.

Find anbefalingen vedr. lenvatinib i kombination med pembrolizumab her. 

 

Medicinrådets anbefaling vedr. eptinezumab til kronisk migræne vers. 1.0

Medicinrådet anbefaler eptinezumab til forebyggende behandling af kronisk migræne (mindst 15 hovedpinedage pr. måned, heraf mindst 8 migrænedage) hos patienter, som har oplevet behandlingssvigt på tidligere forebyggende behandlinger med mindst ét antihypertensivum og ét antiepileptikum.
Medicinrådet vurderer, at effekt og bivirkninger af eptinezumab er sammenlignelig med de antistoffer, patienterne får i dag. Medicinrådet ligestiller derfor eptinezumab med de øvrige CGRP-antistoffer, der er godkendt til kronisk migræne.
Medicinrådet anbefaler regionerne at benytte det lægemiddel, der samlet set er forbundet med de laveste omkostninger.

Find anbefalingen vedr. eptinezumab her.

 

Medicinrådets anbefaling vedr. sacituzumab govitecan til behandling af lokalt fremskreden eller metastatisk triple-negativ brystkræft, version 1.0

Medicinrådet anbefaler ikke sacituzumab govitecan til behandling af voksne patienter med ikke-resektabel eller metastatisk triple-negativ brystkræft (mTNBC), som har fået to eller flere tidligere systemiske behandlinger, herunder mindst en af dem ved fremskreden sygdom.
Sacituzumab govitecan er ikke en helbredende behandling. Medicinrådet vurderer, at sacituzumab govitecan forlænger patienternes levetid sammenlignet med nuværende behandling med kemoterapi (eribulin, vinorelbin, capecitabin eller gemcitabin). Der er usikkerhed om effektens størrelse på grund af forskelle mellem studiet og dansk klinisk praksis. Der er lidt flere og lidt sværere bivirkninger forbundet med behandlingen.
Behandling med sacituzumab govitecan er dog væsentligt dyrere end den nuværende standardbehandling, og Medicinrådet vurderer samlet set, at omkostningerne til behandlingen er for høje.
Medicinrådet opfordrer ansøger til at komme tilbage med et betydeligt bedre pristilbud.

Find anbefalingen vedr. sacituzumab

 

Opdatering

Medicinrådets anbefaling vedr. burosumab til X-bundet hypofosfatæmi (XLH) hos børn og unge med skeletvækst-vers. 1.1

Medicinrådet anbefaler burosumab som mulig standardbehandling til X-bundet hypofosfatæmi (XLH) hos børn og unge med skeletvækst med RSS-score på minimum 2.
Medicinrådet vurderer, at omkostningerne ved behandling med burosumab er meget høje, selv når den moderat til store merværdi tages i betragtning. På trods heraf anbefaler Medicinrådet på nuværende tidspunkt behandlingen under hensyn til alvorlighedsprincippet.
Medicinrådet vil efter yderligere 3 år undersøge, om der er kommet nye data og på den baggrund vurdere, om sagen bør tages op igen. Medicinrådet noterer sig, at fagudvalget har udarbejdet en protokol for opstart og monitorering af behandling og indsamling af data om burosumabs effekt i dansk klinisk praksis.

Find anbefalingen vedr. burosumab her. 

 

Behandlingsvejledninger

Våd AMD

Opdatering af Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til våd aldersrelateret makuladegeneration – version 3.0

Find behandlingsvejledningen her.

Tillæg til Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende våd aldersrelateret makuladegeneration – version 1.0

Find tillæg til behandlingsvejledningen her.