Gå til hovedindholdet

Seks anbefalinger og en lægemiddelrekommandation

På dagens møde har Medicinrådet blandt andet behandlet seks anbefalinger og en lægemiddelrekommandation

21. oktober 2020

Anbefalinger

pembrolizumab til behandling af uhelbredelig ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft og PD-L1-ekspression < 1 % – version 1.0


Medicinrådet anbefaler pembrolizumab i kombination med kemoterapi til patienter med uhelbredelig ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft og PD-L1-ekspression < 1 %
Vi anbefaler pembrolizumab i kombination med kemoterapi, fordi:

  • det samlet set har moderat merværdi. Det betyder, at det er noget bedre for patienterne end platinbaseret kemoterapi, som man bruger i dag.
  • Medicinrådet lægger vægt på, at patienter, som i det kliniske studie blev behandlet med kombinationsbehandlingen, i gennemsnit levede 7 måneder længere, end patienter, som fik platinbaseret kemoterapi.
  • Samtidig vil omkostningerne til lægemidlet set i forhold til effekten af behandlingen af den enkelte patient være rimelige.

I samråd med fagudvalget opfordrer Medicinrådet til, at der i regi af danske faglige selskaber systematisk indsamles relevante effektdata for patienter med ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft med PD-L1-ekspression < 1 %, der sættes i behandling med pembrolizumab i kombination med kemoterapi. Efter to års dataindsamling vil Medicinrådet tage stilling til, om anbefalingen fortsat skal gælde.
Desuden ønsker Medicinrådet, at nye data fra relevante kliniske studier præsenteres løbende for Rådet. Rådet kan vælge at tage stilling til anbefalingen igen på baggrund af nye studiedata.
Denne anbefaling erstatter Medicinrådets tidligere anbefaling fra april 2019 vedr. samme lægemiddel til samme subpopulation.


Læs anbefalingen her


daratumumab i kombination med bortezomib, melphalan og prednison til nydiagnosticerede
patienter med knoglemarvskræft


Medicinrådet anbefaler ikke daratumumab i kombination med bortezomib, melphalan og prednison til nydiagnosticerede patienter med knoglemarvskræft.
Vi anbefaler ikke daratumumab i kombination med bortezomib, melphalan og prednison, fordi udgifterne forbundet med behandlingen af den enkelte patient er for høje. Også selvom lægemidlet har merværdi af ukendt størrelse og altså samlet set vurderes at være bedre for patienterne end den behandling, man bruger i dag.


Læs anbefalingen her


avelumab til hudkræft 

Medicinrådet anbefaler ikke avelumab til patienter med metastatisk Merkelcellekarcinom.
Vi anbefaler ikke avelumab, fordi effekten af avelumab ikke kan kategoriseres. Det betyder, at det på baggrund af det foreliggende datagrundlag ikke kan konkluderes, om effekt og sikkerhed af avelumab er bedre end komparators. Der er dog ikke noget, som tyder på, at effekt og sikkerhed af avelumab er dårligere end komparators.
Meromkostningerne ved avelumab er betydelige set i lyset af usikkerhederne forbundet med lægemidlets værdi for patienterne.


Læs anbefalingen her


tafamidis til transthyretin-medieret amyloidose med kardiomyopati

Medicinrådet anbefaler tafamidis til behandling af voksne patienter med arvelig transthyretin-medieret amyloidose med kardiomyopati, som er skrevet op til levertransplantation. Medicinrådet vurderer, at udgifterne til behandling er rimelige i forhold til den effekt, der forventes i perioden frem til levertransplantation.

Medicinrådet anbefaler ikke tafamidis til behandling af øvrige voksne patienter med arvelig og vildtype transthyretin-medieret amyloidose med kardiomyopati, fordi udgifterne til behandling er for høje i forhold til effekten. Desuden er der usikkerhed om patientpopulationens størrelse, blandt andet fordi det kan forventes, at patienterne diagnosticeres tidligere i fremtiden, samt at flere patienter vil få diagnosen. Konsekvenserne for sundhedsvæsnets samlede budget kan derfor blive uforholdsmæssigt store. Medicinrådet inddrager derfor forsigtighedsprincippet i sin beslutning. Forsigtighedsprincippet skal bl.a. sikre, at ibrugtagning af et nyt lægemiddel ikke vil indebære, at en uforholdsmæssig stor andel af sundhedsvæsenets økonomiske midler allokeres i retning af én medicinsk behandling.


Læs anbefalingen her


patisiran til transthyretinmedieret amyloidose med polyneuropati stadie 1 og 2

Medicinrådet anbefaler ikke patisiran til patienter med transthyretinmedieret amyloidose med polyneuropati stadie 1 og 2.
Vi anbefaler ikke patisiran, fordi sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet vil være for høje, hvis vi anbefaler det. Også selvom lægemidlet har stor merværdi og altså er meget bedre for patienterne end ingen behandling.


Læs anbefalingen her


budesonid til eosinofil øsofagitis

Medicinrådet anbefaler budesonid smeltetablet til patienter med eosinofil øsofagitis, som har klinisk og histologisk behandlingssvigt på protonpumpehæmmere.
Vi anbefaler budesonid smeltetablet, fordi det samlet set:

  • har moderat merværdi. Det betyder, at det er noget bedre for patienterne end ikke at modtage
    behandling.
  • Samtidig vil omkostningerne til lægemidlet være rimelige i forhold til lægemidlets effekt.


Læs anbefalingen her

 

Lægemiddelrekommandation

Nyrekræft

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til metastatisk nyrekræft – version 1.0


Læs lægemiddelrekommandationen her