Gå til hovedindholdet

To nye anbefalinger

På gårsdagens 68. rådsmøde godkendte Rådet to ny anbefalinger

19. maj 2022

Anbefalinger

Medicinrådets anbefaling vedrørende alpelisib i kombination med fulvestrant til behandling af lokalt fremskreden eller metastatisk ER+/HER2- brystkræft med PIK3CA-mutation, version 1.0

Medicinrådet anbefaler ikke alpelisib i kombination med fulvestrant som 1. linjebehandling til patienter med PIK3CA-muteret lokalt fremskreden eller metastatisk ER+/HER2- brystkræft. Medicinrådet finder det usikkert, om alpelisib i kombination med fulvestrant er lige så effektivt til at øge patienternes overlevelse som nuværende behandling med CDK4/6-hæmmere i kombination med fulvestrant. Samtidig kan behandlingen være forbundet med værre bivirkninger.

Medicinrådet anbefaler ikke alpelisib i kombination med fulvestrant til patienter med PIK3CA-muteret lokalt fremskreden eller metastatisk ER+/HER2- brystkræft, der er progredieret på CDK4/6-hæmmer i kombination med en aromataseinhibitor (AI). Medicinrådet finder effekten af behandlingen hos denne patientgruppe meget usikker, fordi den alene er undersøgt i ganske få patienter. Samtidig er alpelisib i kombination med fulvestrant forbundet med flere og værre bivirkninger end fulvestrant alene.

Find anbefalingen vedrørende alpelisib her.

 

Medicinrådets anbefaling vedrørende gilteritinib til behandling af recidiverende eller refraktær akut myeloid leukæmi med FLT3-mutation - version 2.0

Medicinrådet anbefaler gilteritinib til patienter med akut myeloid leukæmi med FLT3-mutation, som har tilbagefald eller ikke har effekt af deres hidtidige behandling (relaps/refraktær sygdom). Anbefalingen gælder kun patienter, som kan være egnede til at gennemgå en stamcelletransplantation efter behandling med gilteritinib.

Medicinrådet vurderer, at gilteritinib sammenlignet med højdosis kemoterapi bringer flere patienter til stamcelletransplantation med mulighed for efterfølgende langtidsoverlevelse. Samtidig medfører gilteritinib ikke flere eller værre bivirkninger end højdosis kemoterapi.

Der er dog usikkerhed om effekten på overlevelsen efter stamcelletransplantation. Der er også usikkerhed om effekten af gilteritinib for patienter, som tidligere er blevet behandlet med andre FLT3-inhibitorer, fx midostaurin, som er dansk standardbehandling i 1. linje.

Behandling med gilteritinib er dyrere end den nuværende behandling med højdosis kemoterapi. Medicinrådet vurderer dog, at omkostningerne er rimelige i forhold til den forventede effekt.

Medicinrådet anbefaler ikke gilteritinib til patienter med akut myeloid leukæmi med FLT3-mutation, som har tilbagefald eller ikke har effekt af deres hidtidige behandling (relaps/refraktær sygdom), og som ikke er egnede til at gennemgå en efterfølgende stamcelletransplantation.

Medicinrådet vurderer, at gilteritinib sammenlignet med lavdosis kemoterapi har en yderst begrænset effekt på overlevelsen. Effekten opvejer hos disse patienter ikke den øgede mængde bivirkninger, der samtidig forventes ved gilteritinib sammenlignet med lavdosis kemoterapi.

 

Find anbefalingen vedrørende gilteritinib her.