Gå til hovedindholdet

Medicinrådet har færdigbehandlet tre anbefalinger og to lægemiddelrekommandationer

På det 34. rådsmøde den 20. november 2019 har Medicinrådet færdigbehandlet tre nye anbefalinger og to lægemiddelrekommandationer til regionerne.
Der er tale om anbefalinger af henholdsvis pomalidomid (Imnovid) i kombination med bortezomib og dexamethason, dolutegravir/lamivudin (Dovato) og burosumab (Crysvita). Derudover blev lægemiddelrekommandationer for knoglemarvskræft og anti-HER2 til behandling af brystkræft godkendt.

20. november 2019

Medicinrådet har på dagens møde færdigbehandlet følgende anbefalinger:

pomalidomid (Imnovid) i kombination med bortezomib og dexamethason til knoglemarvskræft

 • Medicinrådet anbefaler pomalidomid i kombination med bortezomib og dexamethason som mulig standardbehandling til patienter med knoglemarvskræft som har modtaget mindst én tidligere behandling, inklusive lenalidomid. Behandlingen bør anvendes efter behandling med enten DaraBorDex eller DaraLenDex eller tidligere, hvis daratumumab er kontraindicieret.

 • Med denne anvendelse vurderer Medicinrådet, at der er der et rimeligt forhold mellem behandlingens værdi og omkostninger.

 • Medicinrådet bemærker, at effekten af CarDex efter PomBorDex såvel som effekten af PomBorDex efter CarDex er ubelyst.


  Læs anbefalingen her:

  pomalidomid (Imnovid) i kombination med bortezomib og dexamethason til knoglemarvskræft

 

dolutegravir/lamivudin (Dovato) til hiv-1-infektion

 • Medicinrådet anbefaler dolutegravir/lamivudin som mulig standardbehandling til patienter med hiv-1-infektion, der ikke har påvist eller mistænkt viral resistens til gruppen af integrasehæmmere og lamivudin.

 • Medicinrådet finder dog, at dolutegravir/lamivudin ikke bør anvendes til behandlingsnaive patienter med lavt CD4-celletal eller aids-definerende sygdom grundet usikkerhed omkring effekten i denne patientpopulation.

 • Medicinrådet finder, at der er et rimeligt forhold mellem den samlede værdi af dolutegravir/lamivudin og omkostningerne forbundet med behandling sammenlignet med dolutegravir og to nukleosid- eller nukleotid-revers-transkriptasehæmmere.

 • Medicinrådet har i 2019 igangsat udarbejdelse af en behandlingsvejledning for hiv. Indtil Medicinrådet har udarbejdet en behandlingsvejledning, anbefales det, at regionerne, under hensyntagen til den godkendte indikation og population, vælger det regime, der er forbundet med de laveste omkostninger.

  Læs anbefalingen her:

  dolutegravir/lamivudin (Dovato) til hiv-1-infektion


burosumab (Crysvita) til sjældne knoglemetaboliske sygdomme

 • Medicinrådet anbefaler burosumab som mulig standardbehandling til X-bundet hypofosfatæmi (XLH)
  hos børn og unge med skeletvækst med RSS-score på minimum 2.

 • Medicinrådet vurderer, at omkostningerne ved behandling med burosumab er meget høje, selv når den
  moderat til store merværdi tages i betragtning. På trods heraf anbefaler Medicinrådet på nuværende
  tidspunkt behandlingen under hensyn til alvorlighedsprincippet.

 • Medicinrådet vil efter 3 år undersøge, om der er kommet nye data og på den baggrund vurdere, om sagen
  bør tages op igen. Medicinrådet noterer sig, at fagudvalget har udarbejdet en protokol for opstart og
  monitorering af behandling og indsamling af data om burosumabs effekt i dansk klinisk praksis


  Læs anbefalingen her:

  burosumab (Crysvita) til sjældne knoglemetaboliske sygdomme

 

Medicinrådet har på dagens møde godkendt følgende lægemiddelrekommandationer:

 

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose)

Læs rekommandationen her.

 

Medicinrådets lægemiddelrekommandation for anti-HER2 behandling af brystkræft – vers. 2.0

Læs rekommandationen her.

 

Medicinrådet har derudover opdateret tre RADS lægemiddelrekommandationer:

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for anvendelse af granulocytstimulerende vækstfaktor (G-CSF) ved mobilisering af stamceller til perifært blod – version 2.4 (gældende fra 1. april 2020)

Læs rekommandationen her.

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for anvendelse af granulocytkolonistimulerende vækstfaktor (G-CSF) ved primær og sekundær neutropeni (ikke kemoterapi-induceret) – version 2.4 (gældende fra 1. april 2020)

Læs rekommandationen her.

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for anvendelse af af granulocytkoloni stimulerende vækstfaktor (G-CSF) m.h.p. profylaktisk reduktion i varighed af neutropeni i forbindelse med konventionel kemoterapi ved non-myeloid hæmatologisk sygdom og solide tumorer hos voksne – version 2.4 (gældende fra 1. april 2020)

Læs rekommandationen her.