Gå til hovedindholdet

Tafasitamab (Minjuvi)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Incyte Biosciences Distribution B.V.
ATC-kode: L01XC35
Sygdomsområde:  Cancer Kræftsygdomme
Specifik sygdom:  Diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL)
Anvendelse:  Recidiverende eller refraktær diffust storcellet B-celle-lymfom (DLBCL)
Fagudvalg:  Lymfekræft (lymfomer)
Sidst opdateret: 27. september 2023

Anbefaling

Godkendt den 28. september 2022

Medicinrådets anbefaling vedr. tafasitamab i kombination med lenalidomid til behandling af diffust storcellet B-celle lymfom - version 1.0

Medicinrådet anbefaler ikke tafasitamab i kombination med lenalidomid til behandling af voksne patienter med kræfttypen recidiverende eller refraktær diffust storcellet B-celle lymfom, som ikke kan tåle autolog stamcelletransplantation.

Datagrundlaget for sammenligningen af effekt og sikkerhed af tafasitamab i kombination med lenalidomid overfor nuværende behandling med rituximab i kombination med gemcitabin og oxaliplatin beror på et meget svagt studie- og analysedesign. Behandlingens effekt på patienternes overlevelse og livskvalitet er derfor forbundet med stor usikkerhed. 

Samtidig er tafasitamab i kombination med lenalidomid dyrere end den nuværende behandling. Medicinrådet vurderer derfor samlet set, at omkostningerne til behandlingen er for høje i forhold til den usikre effekt.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
21. maj 2021. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
15. juni 2022. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
19. august 2022. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
30. august 2022. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
28. september 2022. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
28. september 2022. 

Medicinrådet har brugt 15 uger (105 dage) på arbejdet med tafasitamab til behandling af diffust storcellet B-celle lymfom.

Anmodning om revurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om revurdering
26. september 2023.