Gå til hovedindholdet

Pralsetinib (Gavreto)

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: Roche
ATC-kode: L01EX23
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  Patienter med ikke-småcellet lungekræft med RET-fusion
Fagudvalg:  Tværgående kræftlægemidler
Sidst opdateret: 30. marts 2023

Anbefaling

Godkendt den 29. marts 2023

Medicinrådets anbefaling vedr. pralsetinib til behandling af RET-fusionspositiv, fremskreden ikke-småcellet lungekræft - version 1.0

Medicinrådet anbefaler ikke pralsetinib til voksne patienter med rearranged during transfection (RET)-fusionspositiv, fremskreden ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), som ikke tidligere har modtaget behandling.

Datagrundlaget er meget spinkelt, da pralsetinib kun er undersøgt i ét studie uden kontrolgruppe. I sammenligningen mellem pralsetinib og de to nuværende standardbehandlinger (pembrolizumab i kombination med platinbaseret kemoterapi eller monoterapi med en PD-1/-L1-hæmmer) beror vurderingen på data fra flere separate studier. Patientpopulationerne er så forskellige på tværs af de anvendte studier, at man ikke kan foretage en retvisende sammenligning.

Samlet set er evidensen for effekt og sikkerhed af pralsetinib sammenlignet med den behandling, patienterne får i dag, ikke tilstrækkelig til, at Medicinrådet kan anbefale pralsetinib i første linje.


Medicinrådet anbefaler pralsetinib til voksne patienter med rearranged during transfection (RET)-fusionspositiv, fremskreden ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) efter svigt af behandling med platinbaseret kemoterapi. Anbefalingen gælder for patienter, som er i god almentilstand (performancestatus 0-1).

Datagrundlaget er usikkert, men Medicinrådet vurderer, at der ikke er væsentlige effekt- eller sikkerhedsforskelle mellem pralsetinib og selpercatinib, som er den behandling, patienterne tilbydes i dag.

Medicinrådet vurderer, at pralsetinib og selpercatinib foreløbigt kan betragtes som ligestillede, og at omkostningerne til behandlingerne er sammenlignelige. Medicinrådet anbefaler regionerne at benytte det lægemiddel, der er forbundet med de laveste omkostninger.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
12. februar 2021. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
09. december 2022. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
17. februar 2023. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
06. marts 2023. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
29. marts 2023. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
09. december 2022 - 29. marts 2023. 

Medicinrådet har brugt 15 uger og 5 dage (110 dage) på arbejdet med pralsetinib til behandling af RET-fusionspositiv, fremskreden ikke-småcellet lungekræft.