Gå til hovedindholdet

Anbefalinger om tidligere KRIS-anbefalinger

Medicinrådet kan anbefale, at KRIS-anbefalinger ikke længere følges, når forudsætningerne for anbefalingerne ikke er opfyldt

20. februar 2019

Medicinrådet anbefaler regionerne at se bort fra KRIS’ anbefaling vedrørende olaratumab (Lartruvo)  
20. februar 2019

Medicinrådet anbefaler regionerne at se bort fra KRIS´ anbefaling fra februar 2017 vedrørende olaratumab (Lartruvo) som standardbehandling i kombination med doxorubicin til 1. linje behandling af voksne patienter med avanceret bløddelssarkom, som ikke er egnede til kurativ behandling med kirurgi eller strålebehandling, og som ikke tidligere er blevet behandlet med doxorubicin. Den justerede anbefaling gælder kun for nye patienter.

Baggrunden for anbefalingen er, at det Europæiske lægemiddelagentur (EMA) nu anbefaler, at der ikke sættes nye patienter i behandling med olaratumab. Det skyldes, at præliminære data fra fase III studiet viser, at olaratumab i kombination med doxorubicin ikke medfører bedre overlevelse end doxurubicin alene (se EMA´s anbefaling)

Medicinrådet kan jf. ”Forretningsorden for Medicinrådet” anbefale, at KRIS-anbefalinger ikke længere følges, når forudsætningerne for anbefalingerne ikke er opfyldt.

 


Ramucirumab anbefales ikke længere som standardbehandling ved kræft i overgangen mellem spiserør og mavesæk

30. maj 2018

Medicinrådet anbefaler, at regionerne ser bort fra den tidligere KRIS anbefaling for ramucirumab som standardbehandling til  adenokarcinom i den gastro-øsofageale overgang.

Koordineringsrådet for Ibrugtagning af Sygehusmedicin (KRIS) har tidligere anbefalet ramucirumab (Cyramza) – i kombination med paclitaxel –  som 2. linje behandling af inoperabel eller metastatisk adenokarcinom i den gastro-øsofageale overgang (GEJ), resistent overfor henholdsvis progredieret tidligt (inden for 6 måneder) efter behandling med platin- og 5FU-baseret regime.
Det var dog en forudsætning for anbefalingen, at ansøger efter 1 år fremsendte en opfølgning på anvendelsen af ramucirumab, herunder i forhold til: Antallet af patienter og effekten af lægemidlet (lever de kliniske effektdata op til resultaterne i den planlagte analyse, som danner grundlag for den aktuelle ansøgning). Ansøger blev derudover bedt om at fremsende og forholde sig til de data, som indgår i analysen, når de er blevet publiceret. Se http://www.regioner.dk/kris/anbefalinger

Medicinrådet har overtaget opgaven fra KRIS med at følge op på, om betingelserne for de tidligere anbefalingerne bliver overholdt.  På baggrund af den fremsendte opfølgning finder Medicinrådet, at betingelserne for KRIS anbefaling ikke er opfyldt, hvormed anbefaling bør bortfalde.