Fagudvalget vedr. psoriasis og psoriasis med ledgener

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende psoriasis og psoriasis med ledgener

Fagudvalgets sammensætning

Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne. Forvaltningslovens § 4, stk. 2 har været anvendt i forbindelse med udpegning af medlemmer til dette fagudvalg. 

Formand

 

Indstillet af

 
         
Lars Erik Bryld
Overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Lægevidenskabelige Selskaber og udpeget af Region Sjælland
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Lars Iversen
Professor

Habilitetserklæring
    Region Midtjylland
         
Dermatologi ikke repræsenteret     Region Nordjylland
         
Flemming Andersen 
Ledende overlæge, klinisk lektor, ph.d.
Habilitetserklæring
    Region Syddanmark
         
Lone Skov
Professor, overlæge, dr.med.
Habilitetserklæring
    Region Hovedstaden
         
Thomas Loof Hedegaard
Farmaceut
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Maija Bruun Haastrup
Speciallæge
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
Eli Glückstadt
Patient/patientrepræsentant
Habilitetserklæring
     Danske Patienter
       
Andreas H.M. Hansen
Patient/patientrepræsentant
Habilitetserklæring
    Danske Patienter
       

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Ilse Linde
Mail: ili@medicinraadet.dk