Fagudvalget vedr. leverbetændelse

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende leverbetændelse

Fagudvalgets sammensætning

Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne. Forvaltningslovens § 4, stk. 2 har været anvendt i forbindelse med udpegning af medlemmer til dette fagudvalg. 

Formand

 

Indstillet af

 
         
Peer Brehm Christensen
Professor, overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Lægevidenskabelige Selskaber og Region Syddanmark
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Henrik Bygum Krarup
Overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Region Nordjylland
         
Rajesh Mohey
Overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Region Midtjylland
         
Toke Barfod
Overlæge, lektor
Habilitetserklæring
    Region Sjælland
         
Jan Gerstoft
Professor, overlæge, dr.med.
Habilitetserklæring
    Region Hovedstaden
         
Kim Peder Dalhoff
Professor, overlæge
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
Thomas Loof Hedegård
Farmaceut
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Mette Skalshøi Kjær
Overlæge, klinisk lektor, ph.d.
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi  
         
Lone Galmstrup Madsen
Overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hapatologi  
         
Lone McColaugh
Patient/patientrepræsentant 
Habilitetserklæring
    Danske Patienter  
       


Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Ilse Linde
ili@medicinraadet.dk