Tidsforbrug for formand og medlemmer af fagudvalg

Medicinrådets fagudvalg er stående udvalg, som indkaldes, når der enten er nye lægemidler/indikationsudvidelser til vurdering inden for det pågældende fagudvalg, eller hvis der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for terapiområdet.

Antal opgaver

Antallet af opgaver kan variere fra fagudvalg til fagudvalg – for nogle terapiområder vil der komme mange ansøgninger om nye lægemidler/indikationer, og for andre kan der være flere år mellem opgaverne. Et fagudvalg kan have flere opgaver på samme tid. Eksempelvis kan Medicinrådet modtage ansøgninger om vurdering af nye lægemidler inden for samme terapiområde med få dages mellemrum, og de skal behandles samtidig. Sekretariatet vil her forsøge at samle projekterne på samme mødedage. Det er ikke muligt at forudse antallet af opgaver for et fagudvalg.

Opgavernes omfang

Ud fra erfaringer fra Medicinrådets første to år estimerer fagudvalgsmedlemmerne selv, at de typisk bruger mellem 6 og 15 timer i forbindelse med afholdelse af et fagudvalgsmøde. Fagudvalgsformændenes tidsforbrug vil ofte ligge i den høje ende. Tidsestimaterne dækker over forberedelsestid og gennemlæsning af fremsendt materiale forud for møderne samt selve møderne.

Når fagudvalget vurderer et nyt lægemiddel/en ny indikation, afholdes der som regel to fagudvalgsmøder (fordelt over 4-5 måneder). Formanden skal derudover præsentere fagudvalgets resultater på et medicinrådsmøde. Der kan være situationer, hvor Rådet vil bede fagudvalgsformanden om at deltage i et efterfølgende møde også. Det sker typisk, hvis der ikke kan træffes beslutning om lægemidlets merværdi på første møde.

I forbindelse med udarbejdelsen af behandlingsvejledninger vil der blive afholdt 4-6 møder i fagudvalget, afhængig af områdets kompleksitet. Resultatet af fagudvalgets arbejde skal desuden præsenteres på et eller flere rådsmøder.

Tidsforbruget kan variere betydeligt og kan blive væsentligt forøget, hvis der er tale om et komplekst område, hvis der er flere nye lægemidler eller mange studier, eller hvis kvaliteten af studierne er mindre god.

Medicinrådet forsøger at samkøre projekter, så to nye lægemidler ikke nødvendigvis giver dobbelt tidsforbrug.

Derfor er det en god idé, at man som fagudvalgsmedlem sikrer sig sin ledelses opbakning til at afsætte tid både til at forberede sig til møderne og til selve deltagelsen i møderne.

Transporttid indgår ikke i estimatet.

Bistand fra sekretariatet

Sekretariatet varetager en stor del af det forberedende arbejde for fagudvalget. Sekretariatet udarbejder udkast til de dokumenter, som fagudvalget drøfter og validerer på møderne. Dermed er selve skrivearbejdet for fagudvalget minimalt. Sekretariatet faciliterer hele processen og har det metodemæssige ansvar for fagudvalgets arbejde. Pga. tidskravet for Medicinrådets vurderinger er sekretariatet meget opmærksom på tidlig planlægning af fagudvalgets møder.