Igangværende vurderinger af nye lægemidler eller indikations- udvidelser

Oversigten her viser, hvilke nye lægemidler eller indikationsudvidelser Medicinrådet p.t. vurderer.

Oplysninger om igangværende vurderinger af nye lægemidler eller indikationsudvidelser offentliggøres, når Medicinrådet har modtaget en foreløbig ansøgning. Oversigten er sidst opdateret den 6. december 2019.

Generisk navn

Handelsnavn

Indikation

Afamelanotid Scenesse Forebyggelse af fototoksicitet hos voksne (≥ 18 år) med EPP
Alfa1-antitrypsin Respreeza og Prolastina Alvorlig alfa1-antitrypsinmangel
Andexanet alfa Ondexxya Reversering af antikoagulation på grund af livstruende eller ukontrolleret blødning
Apalutamid Erleada Ikke-metastaserende kastrationsresistent prostatakræft (nmCRPC)
Atezolizumab Tecentriq Brystkræft
Atezolizumab Tecentriq Småcellet lungekræft
Avelumab Bavencio Merkelcelle karcinom
Avelumab i kombination med axitinib Bavencio og Inlyta Avanceret renalcellecarcinom (RCC) 
Budesonid Jorveza Øvre gastrointestinale sygdomme
C1-inhibitor (human)  Berinert  Arveligt angioødem
Cemiplimab Libtayo Lokalt avanceret og metastatisk kutant planocellulært karcinom
Daratumumab i kombination med  bortezomib, melphalan og prednison Darzalex Nydiagnosticerede voksne med myelomatose som ikke er egnet til højdosis kemoterapi med stamcelleterapi
Dinutuximab beta  Qarziba Højrisiko neuroblastom
Dupilumab Dupixent Atopisk eksem (12-17 år)
Dupilumab Dupixent Svær astma
Elotuzumab i kombination med pomalidomid og dexamethason Empliciti Knoglemarvskræft
Esketamin Spravato Moderat til svær depression (MDD) hos voksne med manglende respons 
Gilteritinib Xospata Akut myeloid leukæmi (AML) med FLT3m R/R
Glykopyrronium Sialanar Svær sialorré (kronisk patologisk spytflåd)
Idebenon Raxone Lebers hereditære opticus-neuropati (LHON)
Inotersen Tegsedi Arvelig transthyretin-medieret amyloidose (hATTR)
Lanadelumab  Takhzyro Arveligt angioødem
Larotrectinib Vitraki Vævsuafhængig
Lorlatinib Lorviqua Ikke-småcellet lungekræft
Patisiran Onpattro Arvelig transthyretin-medieret amyloidose (hATTR)
Pembrolizumab Keytruda Hoved- og halskræft, førstelinjebehandling
Pembrolizumab Keytruda Kræft i spiserøret (PD-L1 CPS ≥ 10)
Pembrolizumab i kombination med axitinib Keytruda/Inlyta Førstelinjebehandling af avanceret renalcellecarcinom (RCC) hos voksne
Pegvaliase Palynziq Phenylketonuri (PKU)
Polatuzumab vedotin i kombination med bendamustine og rituximab Polivy Diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL)
Romosozumab Evinity Behandling af svær osteoporose hos postmenopausale kvinder med høj risiko for fraktur
Siponimod Mayzent Sekundær progressiv multipel sklerose (SPMS)
Tafamidis Vyndaqel Arvelig transthyretin amyloidose med polyneuropati stadie 1
Tafamidis Vyndaqel Transthyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM)
Talazoparib Talzenna Brystkræft
Trastuzumab emtansin Kadcyla HER2-positiv brystkræft
Upadacitinib Rinvoq Behandling af reumatoid artritis
Ustekinumab Stelara Colitis ulcerosa
Venetoclax i kombination med rituximab Venclyxto i kombination med rituximab Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)


Anbefalinger

Medicinrådets anbefalinger vedrørende nye lægemidler og nye indikationer kan findes her:

Om oversigten

For hvert enkelt lægemiddel vises, hvor langt vurderingen af lægemidlet er i processen, om der er opstået forsinkelser, eller om processen er sat på pause – et såkaldt ”clock-stop”.

Læs mere om clock-stop i metodehåndbogen.

Læs mere: