Igangværende vurderinger af nye lægemidler eller indikations- udvidelser

Oversigten her viser, hvilke nye lægemidler eller indikationsudvidelser Medicinrådet p.t. vurderer.

Oplysninger om igangværende vurderinger af nye lægemidler eller indikationsudvidelser offentliggøres, når Medicinrådet har modtaget en foreløbig ansøgning. Oversigten er sidst opdateret den 3. juni 2019.

Generisk navn

Handelsnavn

Indikation

Alfa1-antitrypsin Respreeza og Prolastina Alvorlig alfa1-antitrypsinmangel
Atezolizumab Tecentriq Brystkræft
Avelumab Bavencio Merkelcelle karcinom
Brigatinib Alunbrig ALK-positiv NSCLC
Burosumab Crysvita X-bundet hypofasfatæmi
C1-inhibitor (human)  Berinert  Arveligt angioødem
Cemiplimab Libtayo Lokalt avanceret og metastatisk kutant planocellulært karcinom
Dacomitinib Vizimpro EGFR-positiv ikke-småcellet lungekræft, 1. linje
Daratumumab i kombination med  bortezomib, melphalan og prednison Darzalex Nydiagnosticerede voksne med myelomatose som ikke er egnet til højdosis kemoterapi med stamcelleterapi
Dinutuximab beta  Qarziba Højrisiko neuroblastom
Dolutegravir/lamivudin  - Hiv-1-infektion
Dupilumab Dupixent Svær astma
Enzalutamid Xtandi Ikke-metastaserende kastrationsresistent prostatakræft (nmCRPC)
Fremanezumab Ajovy Migræne
Glykopyrronium Sialanar Svær sialorré (kronisk patologisk spytflåd)
Idebenon Raxone Lebers hereditære opticus-neuropati (LHON)
Lanadelumab  Takhzyro Arveligt angioødem
Lenalidomid Revlimid Knoglemarvskræft (myelomatose)
Lenalidomid i kombination med bortezomib og dexamethason Revlimid Knoglemarvskræft
Lorlatinib Lorviqua Ikke-småcellet lungekræft
Olaparib Lynparza Førstelinjebehandling af kræft i æggestokkene
Pembrolizumab Keytruda Hoved- og halskræft, førstelinjebehandling
Pembrolizumab i kombination med axitinib Keytruda/Inlyta Førstelinjebehandling af avanceret renalcellecarcinom (RCC) hos voksne
Pembrolizumab i kombination med kemoterapi Keytruda Planocellulær ikke-småcellet lungekræft
Pegvaliase Palynziq Phenylketonuri (PKU)
Pomalidomid i kombination med bortezomib og dexamethason Imnovid Knoglemarvskræft
Ribociclib  Kisqali Lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft
Risankizumab Skyrizi Moderat til svær plaque psoriasis
Talazoparib Talzenna Brystkræft
Tofacitinib Xeljanz Psoriasisartrit
Tofacitinib Xeljanz Colitis ulcerosa
Venetoclax i kombination med rituximab Venclyxto i kombination med rituximab Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
Voretigene neparvovec Luxturna Synstab som følge af arvelig RPE65-relateret nethinde dystrofi


Anbefalinger

Medicinrådets anbefalinger vedrørende nye lægemidler og nye indikationer kan findes her:

Om oversigten

For hvert enkelt lægemiddel vises, hvor langt ansøgningen er i processen, om der er opstået forsinkelser, eller om processen er sat på pause – et såkaldt ”clock-stop”. ”Clock-stop” kan for eksempel indsættes, hvis ansøgeren ikke overholder tidsfristen for høringssvar, eller hvis en ansøgning er mangelfuld, og Medicinrådet derfor selv skal udføre litteratursøgning og analyser. Hvis der indsættes ”clock-stop”, beskrives årsagen til pausen.

Læs mere: