Anbefalinger - nye lægemidler og indikationsudvidelser

Herunder findes Medicinrådet anbefalinger vedrørende nye lægemidler og indikationsudvidelser

 

Medicinrådets anbefalinger er sorteret efter sygdomsområder og oplistet alfabetisk efter lægemidlets generiske navn. Anbefalingerne findes nederst på denne side

 

Find

Anbefalinger

atezolizumab (Tecentriq) til ikke-småcellet lungekræft
14. november 2018

Se også "Tidligere anbefalinger" nederst på denne side

abirateron acetat (Zytiga) til nydiagnosticeret højrisiko metastaserende kastrationssensitiv prostatakræft
28. juni 2018


alectinib (Alecensa) til førstelinjebehandling af ALK-positiv non-småcellet lungekræft (NSCLC)
30. maj 2018

atezolizumab (Tecentriq) til urotelialt karcinom
15. august 2018

Se også "Tidligere anbefalinger" nederst på denne side

brentuximab vedotin (Adcetris) til kutant T-celle lymfom
15. august 2018

cabozantinib (Cabometyx) til nyrecellekarcinom
10. oktober 2018

dabrafenib og trametinib i kombination til malign melanom adjuverende
12. december 2018

inotuzumab ozogamicin (Besponsa) til akut lymfatisk leukæmi
30. maj 2018


letermovir (PREVYMIS) til forebyggelse af cytomegalovirus-reaktivering hos recipienter af allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation
15. august 2018


Lu-177-DOTATATE (Lutathera) til gastro-entero-pankreatiske neuroendokrine tumorer

30. maj 2018


midostaurin (Rydapt) til akut myeloid leukæmi (AML)
30. januar 2018

nivolumab (Opdivo) til modermærkekræft
14. november 2018

nivolumab (Opdivo) til urotelialt karcinom
13. december 2017


obinutuzumab (Gazyvaro) til follikulært lymfom
7. februar 2018


pembrolizumab (Keytruda) til urotelialt karcinom
15. august 2018

Se også "Tidligere anbefalinger" nederst på denne side

pertuzumab (Perjeta) til tidlig HER2+ brystkræft
10. oktober 2018

regorafenib (Stivarga) til hepatocellulært karcinom
30. januar 2018

ribociclib (Kisqali) til brystkræft
24. april 2018


telotristat ethyl (Xermelo) til karcinoid syndrom hos patienter med neuroendokrine tumorer

30. maj 2018

velmanase alfa (Lamzede) til alfa-mannosidose
28. juni 2018

atezolizumab (Tecentriq) til ikke-småcellet lungekræft
15. august 2018

atezolizumab (Tecentriq) til urotelialt karcinom
24. april 2018

pembrolizumab (Keytruda) til urotelialt karcinom
13. december 2017

nusinersen (Spinraza) til patienter med 5q spinal muskelatrofi
30. januar 2018

nusinersen (Spinraza) til 5q spinal muskelatrofi
12. oktober 2017 - behandlet igen 30. januar 2018