Tidligere anbefalinger

Her kan du finde tidligere anbefalinger, som er erstattet af nyere versioner.

lenalidomid (Revlimid) til myelomatose

30. januar 2019

atezolizumab (Tecentriq) til ikke-småcellet lungekræft

15. august 2018

atezolizumab (Tecentriq) til urotelialt karcinom
24. april 2018

pembrolizumab (Keytruda) til urotelialt karcinom
13. december 2017

nusinersen (Spinraza) til patienter med 5q spinal muskelatrofi
30. januar 2018

nusinersen (Spinraza) til 5q spinal muskelatrofi 
12. oktober 2017 - behandlet igen 30. januar 2018         

 

Du kan finde de gældende anbefalinger for det konkrete lægemiddel under fanen Anbefalinger - nye lægemidler og indikationsudvidelser.