Fagudvalget vedr. inflammatoriske tarmsygdomme

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende inflammatoriske tarmsygdomme

Fagudvalgets sammensætning

Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne. Forvaltningslovens § 3, stk. 2, har været anvendt i forbindelse med udpegning af medlemmer til dette fagudvalg.

Formand

 

Indstillet af

 
         
Jens Kjeldsen
Professor, overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Lægevidenskabelige Selskaber
Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Jan Fallingborg
Ledende overlæge
Habilitetserklæring
    Region Nordjylland
         
Jens Dahlerup
Specialeansvarlig overlæge, dr. med.
Habilitetserklæring
    Region Midtjylland  
         
Ove B. Schaffalitzky de Muckadell
Professor, overlæge
Habilitetserklæring
    Region Syddanmark
         
Lars Kristian Munck
Overlæge, dr.med.
Habilitetserklæring
    Region Sjælland
         
Inge Nordgaard-Lassen
Spec.ansvarlig overlæge, dr.med.
Habilitetserklæring
    Region Hovedstaden
         
En patient/patientrepræsentant
    Danske Patienter
         
Thomas Loof Hedegaard
Cand.pharm., farmaceut
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Jesper Hallas
Professor, overlæge
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
       
Lilli Lundby
Overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Inviteret af formanden
       
Niels Qvist
Professor, overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Inviteret af formanden
       
Anders Pærregaard
Overlæge, dr.med.
Habilitetserklæring
    Inviteret af formanden
       


Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Charlotte Wulff Johansen
cwj@medicinraadet.dk

Tidligere medlemmer:

Mark Ainsworth
Ledende overlæge, dr.med., ph.d.

Udtrådt 31. januar 2018